vehicle elèctric
21 mar.

Si has comprat un vehicle elèctric, t'ho podràs reduir a la renda

Des del 30 de juny de 2023, s’estableixen dues deduccions noves a la declaració de la renda per promoure l’adquisició per part de particulars de vehicles elèctrics. T’ho expliquem:

Deducció per l’adquisició de vehicles elèctrics (endollables):

• Es podrà deduir el 15% del valor d’adquisició amb una base màxima de 20.000 euros.

• La base estarà formada pel valor d’adquisició i també podrem sumar-hi les despeses i tributs relacionats amb l’adquisició del vehicle.

• S’haurà de restar de la base aquelles quantitats subvencionades per un programa d’ajuda, com per exemple el programa MOVE III.

• Quan s’hagi adquirit el vehicle entre el 30 de juny del 2023 i el 31 de desembre de 2024, podrem aplicar la deducció a l’exercici en el qual es matriculi el vehicle.

• En cas que entre les dates anteriors es realitzin pagaments a compte per una futura adquisició del vehicle, que representi com a mínim el 25% del valor final, la deducció s’aplicarà en aquell exercici que s’hagin pagat les quantitats a compte.


Deducció per instal·lació de infraestructura de recàrrega:

• Es podrà deduir el 15% de les quantitats satisfetes per la instal·lació d’aquesta infraestructura en un immoble de la seva propietat. La base màxima d’aquesta quantitat serà de 4.000 euros.

• Les quantitats hauran d’haver-se satisfet en el període des de el 30 de juny de 2023 fins el 31 de desembre de 2024.

• La deducció s’aplicarà en el període impositiu en el qual finalitzi la instal·lació. No podrà ser posterior a 2024.


Es important que tinguem en compte que aquestes deduccions no es poden aplicar a persones autònomes que afectin el vehicle a la seva activitat. En el cas que posteriorment es procedeixi a afectar el vehicle a una activitat, es perdrà el dret a la deducció practicada.

A més, és rellevant destacar que aquestes deduccions per a la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de la infraestructura de recàrrega també serveixen com a part d'una iniciativa més àmplia per promoure la mobilitat sostenible i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Això s'alinea amb les polítiques públiques centrades en la transició cap a energies més netes i vehicles més ecològics. La creixent consciència ambiental i els incentius addicionals ofereixen als consumidors més opcions per triar vehicles elèctrics i contribuir a la protecció del medi ambient.


Necessites més informació? Contacta amb nosaltres i resoldre'm tots els teus dubtes!