Registre de jornada diaria dels treballadors a partir del 12 de maig

Registre de jornada diaria dels treballadors a partir del 12 de maig

El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del l’Estatut dels Treballadors, estableix textualment l’obligació del registre de la jornada en dos casos de manera específica:

 Hores extraordinàries

L’article 35.5 ET, estableix “A efectes del còmput de les hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia i es totalitzarà al període fixat per l’abonament de les retribucions, lliurant copia al treballador amb el rebut corresponent”.

L’empresa estarà obligada a lliurar al treballador, a cada període de l’abonament del salari, un comprovant d’hores inclòs en el rebut de salaris.

 Treballadors a temps parcial

L’article 12.4.c ET, estableix respecte als treballadors a temps parcial “la jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant copia al treballador, juntament amb el rebut de salari, del resum de totes les hores realitzades a cada mes, tant les ordinàries com les complementaries”.

L’empresari haurà de conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.

En cas d’incompliment de les obligacions de registre, el contracte es considerarà subscrit a jornada complerta , excepte prova en contra

Amb efectes de 12 de maig de 2019 el Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, modifica l’article 34 ET, instaurant el deure de l’empresa de garantir el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense prejudici de la flexibilitat horària existent.

Al registre de jornada s’ha de indicar, per cada treballador:

  • Identitat de l’empresa
  • Identificació del treballador
  • La jornada de treball reflexada al contracte de treball
  • Detall de les hores laborals: entrada i sortida de la feina, indicant quantes hores ha realitzat de la seva jornada ordinària, i quines d’elles han sigut hores extraordinàries

El registre haurà de ser diari, no podent-se realitzar posteriorment a través de mitjans:

  • Electrònics o informàtics: S’haurà d’assegurar a Inspecció que no es poden modificar amb posterioritat.
  • Manuals: Si es decideix per aquest medi haurà de ser signat pel treballador diàriament per estalviar una posterior modificació.

A la finalització del mes s’haurà de lliurar al treballador, juntament amb la nòmina, un resum mensual de les jornades, on s’hauran de signar per les dues parts per assegurar-ne el lliurament.

L’empresari ha de guardar els registres de jornades durant 4 anys

Des de Boldu, facilitarem a cada empresa un format de registre de jornada en blanc, amb les dades dels treballadors, per imprimir i omplir mensualment

Per qualsevol consulta no dubti en posar-se en contacte amb el departament de laboral.