Puc reclamar les despeses de la meva hipoteca?

Puc reclamar les despeses de la meva hipoteca?

El Tribunal Suprem resol que les despeses de taxació, quan no sigui aplicable la Llei de Contractes de Crèdit Immobiliari, incumbeixen al banc.

TS, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, Sentencia 35/2021 de 27 Ene. 2021, Rec. 1926/2018

El Tribunal Suprem ha resolt el problema jurídic de la sentencia de gener 2019 per la qual es va decidir dividir les despeses notarials de l’hipoteca entre el client i el banc, fixant la doctrina sobre qüestions relacionades amb la constitució d’hipoteques, analitzant en cinc sentencies certes clàusules relatives a comissions d’apertura, despeses notarials, registrals i de gestió, i també a l’impost sobre actes jurídics documentats.

El TS resol en aquesta sentencia que les despeses de taxació, quan no sigui aplicable la Llei 5/2019, del 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, incumbeixen al banc i no al consumidor.

La citada resolució del Ple del TS, també fa referencia a la Llei 5/2019 i al seu àmbit d’aplicació temporal, la regla general es que no s’aplicarà la llei als contractes de préstecs subscrits amb anterioritat a la seva entrada en vigor, menys quan concorrin les determinades situacions previstes a la seva disposició transitòria primera, el que vol dir, que es podran reclamar totes les despeses tal i com ha resolt el TS a la sentencia del 27 de gener de 2021, a totes les hipoteques firmades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Així doncs, si la clàusula d’imputació de despeses és declarada nul·la l’abonament de les despeses es repartirà de la següent manera:

Notaria: el 50% d’aquesta despesa li correspon abonar-lo a l’entitat bancària i l’altre 50 a sol·licitant del préstec hipotecari.

Taxació: correspon abonar íntegrament a l’entitat bancària.

Gestoria: el seu pagament anirà a càrrec exclusivament de l’entitat bancària.

Registre: l’entitat bancària s’ha de fer càrrec del 100% d’aquesta despesa.

Impost d’Actes Jurídics Documentats: correspon abonar-lo en exclusiva al prestatari que va sol·licitar la hipoteca.