¿Què passa amb les persones treballadores que no presten serveis essencials?

¿Què passa amb les persones treballadores que no presten serveis essencials?

Permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials (RDL 10/2020, de 29 de març) 

 
Amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el  COVID-19, el consell de ministres es va reunir el 28 de març per a adoptar la següent mesura, els aspectes de la qual més rellevants a saber són: 

 
Àmbit d’aplicació 

 
S’aplicarà a totes les persones treballadores per compte d’altri que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i l’activitat del qual no hagi estat paralitzada a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, excepte aquelles persones treballadores que: 

 
Prestin serveis qualificats com a essencials, a saber i en termes generals: 

  • Activitats amb finalitats sanitaries 
  • Activitats de proveïment 
  • Transport 
  • Punts de venda de premsa, així com els mitjans de telecomunicació. 
  • Assessories, gestories, notàries. 
  • Serveis de manteniment, reparació i neteja urgents. 
  • Administració de Justícia 
  • Es trobin pendents o seran objecte d’un expedient de regulació temporal d’ús de suspensió, o bé se li ha concedit el mateix a l’empresa. 
  • Es trobin en situació d’incapacitat temporal. 
  • Realitzin la seva activitat amb normalitat mitjançant el teletreball. 

 
Què implica aquest permís retributiu ? 

 
Implica que les persones treballadores que es troben dins de l’àmbit d’aplicació, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, tots dos inclusivament, conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari basi i complements salarials, havent de recuperar les hores no prestades però si retribuïdes des de l’endemà a la finalització de l’Estat d’Alarma fins al 31 de desembre. 
 

Important: En qualsevol cas, la recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal prevists en la llei i en el conveni col·lectiu.