Què passa amb la moratòria de les hipoteques a causa del COVID-19?

Què passa amb la moratòria de les hipoteques a causa del COVID-19?

El passat 18 de març 2020 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 8/2020, el qual aprova un paquet d’ajudes econòmiques per fer front a la crisi del Coronavirus, entre les quals, des de Boldu Pla, us volem destacar la moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques de l’habitatge habitual, escenari en el qual els bancs tampoc podran cobrar els interessos.

A qui és aplicable la moratòria?

Aquesta mesura és aplicable tan als deutors hipotecaris com als fiadors i avaladors, respecte al seu habitatge habitual, aquests dos últims amb les mateixes condicions que les establertes per al deutor hipotecari.

Quin termini disposem per sol·licitar-la?

És possible sol·licitar aquesta moratòria fins a 15 dies després de la fi de la vigència del present Reial Decret Llei, la qual s’ha establert fins al 18 d’abril 2020. És a dir, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin acordar, aquesta moratòria es pot sol·licitar fins passats 15 dies naturals des del 18 d’abril, el que es tradueix en finals del mes d’abril.

Un cop sol·licitada davant el banc, aquest ha de concedir la moratòria en un termini màxim de 15 dies. L’entitat financera ho ha de comunicar al Banc d’Espanya perquè no computi en les provisions de risc.

Requisits per accedir a la moratòria (s’han de complir en la seva totalitat):

 • El hipotecat ha d’haver perdut la feina o en cas de ser un professional per compte propi que pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en les vendes de la seva empresa.
 • Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge. Això vol dir que l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat com a mínim per 1,3 o que s’hagi produït una caiguda substancial de les vendes (com a mínim del l’40%).
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la llar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual, que és de 537,84 euros (d’ara a endavant IPREM). Això significa no superar la quantitat de 1.613,52 euros al mes.


Aquest límit s’incrementarà en funció de circumstàncies especials de la unitat familiar:

 • En 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM en el cas d’unitat familiar monoparental.
 • En 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
 • En 4 vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec, en cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per a realitzar una activitat laboral.
 • En 5 vegades el IRPEM en el cas que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador, a la realització d’una activitat laboral.


Com acreditar la situació de vulnerabilitat de l’hipotecat?

L’afectat per la crisi del coronavirus ha d’acudir davant l’entitat financera i presentar els següents documents per acollir-se a la moratòria hipotecària i sol·licitar-la fins a 15 dies després de la fi de la vigència del present Reial Decret Llei (18/03/2020). És a dir, es pot sol·licitar durant el termini d’un mes i 15 dies naturals, i sense perjudici de les pròrrogues que es puguin acordar:

 • Si s’ha perdut la feina s’ha de presentar el certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual hi figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions per desocupació.
 • En cas que el ciutadà hagi hagut de tancar el seu negoci, ha de presentar un certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la CCAA sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet per acreditar el nombre de persones que viuen a la mateixa casa. També és necessari mostrar el certificat d’empadronament i declaració de discapacitat o dependència per fer una activitat laboral, en els casos en que correspongui.
 • Nota simple del registre de la Propietat, l’escriptura de compravenda de la casa i del préstec hipotecari i, també una declaració responsable del deutor relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar la falta de recursos econòmics suficients segons aquest Reial Decret Llei.


Quins efectes té aquesta moratòria?

La concessió de la moratòria comporta la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per a la mateixa (no es determina un termini específic en la norma) i tampoc s’aplicarà la clàusula de venciment anticipat que consti en les escriptures de la hipoteca.