Pròrroga ERTO i prestació autònoms

Pròrroga ERTO i prestació autònoms

Aquest cap de setmana s’ha aprovat l’esperat Real Decret 24/2020 que prorroga dues grans eines utilitzades durant l’época COVID: prestació extraordinària per cessament derivada per la COVID i els ERTOs. 

Des de Boldú Pla i Associats us volem fer un resum de les dues:

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat

Es prorroga la prestació amb dues vessants:

 1. Exempcions de la quota

Si al 30 de juny s’estava percebent la prestació extraordinària, es tindrà dret a l’exempció a les quotes d’autònoms en les següents quanties:

 • 100% per al mes de juliol.
 • 50% per al mes d’agost.
 • 25% per al mes de setembre.

Aquesta exempció es tindrà dret independentment de si s’ha reiniciat l’activitat a l’1 de juliol.

2. Prestació per cessament de l’activitat

Es podrà continuar cobrant la prestació fins al 30 de setembre. Aquesta vegada, per tenir dret a la prestació, es demanarà la prestació per cessament de l’activitat ordinària però amb els següents requisits i condicions:

 • Acreditació d’una reducció en la facturació del 3er trimestre del 2020 del 75% en relació amb el 3er trimestre del 2019.
 • No superar els rendiments nets la xifra de 5.818,75 euros durant el 3er trimestre del 2020.
 • Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent superar els 1.939,58 euros mensuals.

Les mútues, posteriorment, podran corroborar que es compleix els requisits. No obstant, si posteriorment a la sol.licitud, l’autònom detecta que no ha complert amb els requisits podrà retornar la prestació.

Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO)

Es torna a prorrogar els ERTO’s fins al 30 de setembre de 2020. No obstant, amb noves condicions per tal d’incentivar la tornada a l’activitat, anomenats ara ERTO de transició.

Les exempciones a la quota de la seguretat social es descriuen a continuación:

Durant l’ERTO de transició no es podrà:

 • Realitzar hores extraordinàries.
 • Realitzar noves externalitzacions de l’activitat.
 • Realitzar noves contractacions, amb excepció d’aquells empleats que per formació, capacitació o altres raons objectives no puguin ocupar el nou lloc de treball.
 • Prohibició d’acomiadaments. S’estableix que els acomiadaments no poden tenir la causa en la força major que ha motivat l’ERTO, no obstant, entenem que es pot acomiadar per acomiadament declarat improcedent.