Pròrroga dels ERTE fins al 31 de gener de 2021

Pròrroga dels ERTE fins al 31 de gener de 2021

El passat 30 de setembre de 2020 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupaciópel qual el Govern aprova l’extensió dels beneficis dels ERTE  fins al 31 de gener de 2021. 
 

A continuació, s’exposa els aspectes més rellevants d’aquesta pròrroga, a saber: 
 
• Es prorroguen automàticament tots els  ERTE de força major vigents. 

 
• Serà possible sol·licitar nous ERTE de força major tant per impediment com per limitació d’activitats en tots els sectors, altament exonerats en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos, a conseqüència de les noves restriccions o mesures sanitàries adoptades a partir de l’1 d’octubre de 2020. 

 
ERTE  per impediment ( a conseqüència de les mesures sanitàries): les empreses que s’acullin a aquesta mena de ERTE tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 31 de gener de 2021, que serà del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més. 


ERTE  per limitacions ( a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles ): les empreses que s’acullin a aquesta mena de ERTE i tinguin menys de 50 treballadors tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social del 100% a l’octubre de 2020, 90% al novembre de 2020, 85% al desembre de 2020 i 80% al gener de 2021, i per a aquelles empreses de 50 treballadors o més tindran una exoneració del 90% a l’octubre de 2020, 80% al novembre de 2020, 75% al desembre de 2020 i 70% al gener de 2021. 

 
• S’estableixen exoneracions en la cotització per a empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat i la seva cadena de valor, amb ERTE prorrogat, sense necessitat de sol·licitar un nou.

Les empreses que prorroguin automàticament els ERTE  per força major fins al final de gener de 2021 tindran exoneracions en les quotes a la Seguretat Social dels seus treballadors ( tant reactivats com suspesos) reportades entre els mesos d’octubre de 2020 i gener de 2021, sent una exoneració del 85% per a les empreses amb menys de 50 de treballadors i del 75% per a les empreses amb 50 o més treballadors. 

 
• Els treballadors fixos discontinus podran percebre una prestació extraordinària. Podran percebre també aquesta prestació les persones treballadores amb contracte fix discontinu no afectades prèviament per ERTE que hagin esgotat les prestacions o subsidis a les quals tinguessin dret si així ho sol·liciten. 

 
• No es reduirà el percentatge de base reguladora per a calcular les prestacions per ERTE quan s’hagin percebut 6 mesos de prestació. La base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70% de la base reguladora de la persona treballadora. 

 
• Es manté el “comptador a zero” i l’accés a prestacions de desocupació sense carencia prèvia. 

 
• Es manté la limitació de repartir dividends i d’accés a les ajudes per empreses situades en paraïsos fiscals. 

 
• S’estableix una nova salvaguarda d’ús de 6 mesos per a les empreses que s’acullin a un nou ERTE exonerat.