Habitatges Turístics
21 mar.

La prohibició dels Habitatges d’Ús Turístic, a les Comunitats de Propietaris

Amb les successives reformes de la legislació referent al mercat immobiliari d’arrendament, són molts els propietaris que han optat per alternatives a l’hora de posar el seu immoble a disposició de terceres persones. Amb l’objectiu d’aconseguir un rendiment econòmic més atractiu, el mercat dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT), s’ha convertit en una opció a l’arrendament clàssic.


En ocasions però, això suposa algun maldecap per d’altres propietaris, fet pel qual ens pregunten si és possible prohibir que es destinin els habitatges a lloguer turístic, i no menys important, com es pot fer, si és possible.


La primera resposta és que sí, ho és. No es considera una limitació a la propietat privada, sinó una garantia de bona convivència entre veïns.


La segona resposta, el com es fa, si que és més extens, tot i que no per això complicat, però cal seguir uns passos.


Per començar, cal incloure la prohibició dels HUT a l’ordre del dia de la Junta de la Comunitat de Propietaris, indiferentment de si és ordinària o extraordinària. Cal especificar que no es pot prendre cap acord, si no s’ha contemplat la seva votació a la convocatòria. Aquest fet evita que es prenguin decisions, sense que la totalitat dels veïns n’hagin pogut tenir coneixement.


Per aprovar-se aquesta modificació estatutària, cal una majoria del 80% dels propietaris, que representin alhora, el 80% de les quotes comunitàries. En cas que per número d’assistents no es pugui assolir la majoria, aquest acord es pot aprovar en dues fases. Primer, cal la majoria simple dels assistents a la Junta.


Un cop assolida, entrem a la segona fase, on caldrà esperar un mes, a comptar des de la notificació de l’acord, per veure si els propietaris no assistents a la Junta, s’hi oposen. Una vegada transcorregut aquest període, caldrà enviar un annex a l’acta, especificant si els acords aprovats per majoria simple a la Junta, s’aproven per la majoria requerida (formació successiva), o pel contrari, decauen.


En cas d’aprovar-se, encara caldrà fer un pas més, el darrer. Això és, anar a la Notaria per tal que aquest acord s’elevi a públic, s’especifiqui el redactat del mateix sotmès a votació, i s’inscrigui al Registre de la Propietat. Només amb la vàlida inscripció, aquesta limitació serà exigible a terceres persones.


Únicament i exclusiva seguint aquest camí, la feina feta per la Comunitat de Propietaris, representada per tots i cada un dels departaments, i per l’administrador, no serà paper mullat.


Cal dir que, malgrat la recent jurisprudència ha interpretat que la limitació de les activitats econòmiques inclou la prohibició dels habitatges d’ús turístic, una redacció clara i inequívoca, estalviarà interpretacions, discussions i, fins i tot, procediments judicials que es dilaten en el temps. Com més clara sigui la redacció dels Estatuts, millor.


Necessites més informació? Contacta amb nosaltres i resoldre'm tots els teus dubtes!