Nova prestació extraordinària pels autònoms per cessament d’activitat

Nova prestació extraordinària pels autònoms per cessament d’activitat

El passat 30 de setembre de 2020 va entrar en vigor el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupaciópel qual el Govern aprova la Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms fins al 31 de gener de 2021
 

Supòsits en els quals es concedeix la prestació extraordinària 

1. Treballadors autònoms, que a partir de l’1 d’octubre de 2020, es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats. Això, com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del COVID-19. 

 

 
– La quantia de la prestació serà del 50 per cent de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. 
 
– El dret a la prestació naixerà des de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament d’aquesta. 

2. Treballadors Autònoms que no van poder sol·licitar o els va ser denegada la prestació ordinària per cessament de l’activitat en els mesos de Juliol, Agost i Setembre per no reunir els requisits exigits per la Llei de la Seguretat Social. 


– No tenir ingressos procedents de l’activitat per compte propi en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors al salari mínim interprofessional. 
 
– Sofert, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte propi d’almenys el 50% en relació als ingressos haguts en el primer trimestre del 2020. 
 
– La quantia de la prestació serà del 50 per cent de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. 

3. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada


 
– La quantia de la prestació regulada en aquest article serà l’equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització. 

4. Pròrroga de la prestació ordinària per cessament de l’activitat percebuda en els mesos de Juliol, Agost i Setembre. Sempre que l’autònom perceptor de la mateixa continuï reunint en el quart trimestre de 2020 els requisits que li van exigir per a la seva concessió. Això és, una reducció en la facturació del quart trimestre 2020 d’almenys el 75% respecte la facturació del mateix període de 2019. 

 
Important: en tots els supòsits el treballador autònom es troba exonerat de cotitzar en la Seguretat Social sempre que se li concedeixi aquesta prestació que haurà de sol·licitar-se com a màxim el 15 d’octubre de 2020. De sol·licitar-se a posteriori, només percebrà la prestació a partir del dia de la sol·licitud. Es concedirà la mateixa sempre que reuneixi els requisits exigits en el present Reial Decret Llei.