Possibilitat d’ampliar la prestació extraordinària per cessament de l’activitat a tots els autònoms

Possibilitat d’ampliar la prestació extraordinària per cessament de l’activitat a tots els autònoms

Dimarts que ve 24 de març de 2020 el Consell de Ministres es reunirà per a concretar les mesures de flexibilització en relació a la sol·licitud de la Prestació Extraordinària per Cessament de l’activitat per a tots els treballadors autònoms
 
La Llei General de la Seguretat Social, aprovada per RDL 8/2015, de 30 d’octubre ja contempla l’esmentada prestació, i en el seu desenvolupament pel RDL 28/2018, de 28 de desembre contempla, en termes generals, el següent: 

  • Prestació per cessament de l’activitat per a determinats autònoms provocada per una situació involuntària del mateix degudament justificada. 
  • La quantia a percebre per aquesta prestació es correspon amb el 70% de la base de cotització. 
  • El període de gaudi de la prestació es calcularà segons els períodes cotitzats per la persona treballadora dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat. No obstant això, d’acord amb el que s’estableix en l’article 17.3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, tindrà una durada d’un mes inicialment, però serà prorrogable segons evolucioni la situació per la crisi del coronavirus. 

En línies generals, en el pròxim Consell de Ministres que tindrà lloc el 24 de març de 2020 es pretén flexibilitzar i ampliar la cobertura d’aquesta prestació, a saber:  

  • Ampliació a tots els autònoms, inclosos els societaris, el dret a sol·licitar la Prestació per Cessament de l’activitat. 
  • La no necessitat de donar-se de baixa en l’activitat ni en la Seguretat Social. 
  • Suprimir l’obligació d’abonar la quota d’autònom durant el període en què es percebi la prestació. 
  • Facilitar l’accés a aquesta prestació suprimint les formalitats, sent suficient una declaració jurada que acrediti el cessament de l’activitat degut al present Estat d’Alarma causat pel COVID-19. 
  • Pèrdua o no de la bonificació per sol·licitar aquesta prestació. 
  • Determinació de la durada de la prestació per causa extraordinària. 

 

Finalment, comunicar que l’esmentada prestació ja es pot sol·licitar, però havent-se de complir amb els requisits formals i condicions que la normativa estableix, a dispensa dels acords que s’adoptin en el pròxim Consell de Ministres que tindrà lloc dimarts que ve.