Pagament de les despeses administratives de l’activitat exercida

Pagament de les despeses administratives de l’activitat exercida

Des de Boldú Pla us volem informar de les opcions que existeixen a l’hora de fer el pagament de les despeses administratives derivades de la vostra activitat

HISENDA

Durant aquesta època de confinament derivada de l’Estat d’alarma, s’estan exigint impostos per l’exercici de l’activitat del primer trimestre del l’any. Per fer front als mateixos, el Govern ha proposat les següents mesures:

  1. MORATÒRIA FISCAL

La moratòria en el pagament d’impostos significa l’ajornament o pròrroga del termini per satisfer el deute.

Com ja vam informar en una anterior notícia, el Reial decret llei 7/2020 va aprovar entre altres mesures econòmiques, l’ajornament fiscal que podrien acollir-se les empreses o entitats amb un volum d’operacions inferior a 6.010.121,04 euros, sent el límit màxim a ajornar de 30.000 euros sense aportar garanties.

L’ajornament es podrà realitzar per un període màxim de 6 mesos on els 3 primers tindran una carència d’interessos.

Per posar un exemple: Si durant l’Estat d’alarma hem de fer front a un IVA de 3.000 euros:

  • Si s’ajorna 3 mesos i es realitza el pagament al juliol, no es pagarà res d’interessos, de manera que haurem de pagar els 3.000 euros.
  • Si s’ajorna 6 mesos i es realitza el pagament a l’octubre, es pagarà els interessos només dels últims 3 mesos, de manera que haurem de pagar una quantitat de 3.028,13 euros.

Els models que es poden ajornar seran tots aquells que s’hagi de realitzar el pagament durant l’Estat d’alarma, en concret, destaquem que serien:

  • Retencions i ingressos a compte: models 111, 115 i 123.
  • Pagaments fraccionats de l’IRPF: model 130 i 131.
  • Pagaments a compte de l’Impost de Societats: model 202.
  • Declaració trimestral d’IVA: model 303.
  1. AJORNAMENT DEL PAGAMENT

S’ha publicat avui al BOE el Reial decret llei 14/2020 que acorda una ampliació del pagament d’impostos per a pimes i autònoms.

Aquest ajornament serà tant per a la presentació com per al pagament, que s’ajornarà al 20 de maig amb el límit de volum d’operacions no superior a 600.000 euros durant el 2019.

Els models que s’ajornaran automàticament, seran els mateixos que en l’apartat anterior. 

 SEGURETAT SOCIAL

El passat 31 de març es va aprovar el Reial decret llei 11/2020, que estableix moratòries per a les empreses i treballadors per compte propi per al pagament de les quotes de la Seguretat Social dels seus treballadors. Aquesta moratòria serà de 6 mesos sense interessos, per als períodes d’abril i juny de 2020.

Aquesta mesura no és aplicable per les empreses que hagin accedit a un ERTO per força major, ja que queden exonerades de les quotes a la Seguretat Social.

Les moratòries en els pagaments s’han de sol·licitar abans dels primers deu dies naturals del termini reglamentari d’ingrés.

D’altra banda, també s’han aprovat un ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social per a empreses i treballadors per compte propi, també pels mesos on el meritació estigui comprès entre abril i juny de l’any 2020 amb un interès del 0,5%.