Novetats per facilitar l’accés a l’Ingrés Mínim Vital!

Novetats per facilitar l’accés a l’Ingrés Mínim Vital!

El Consell de Ministres ha aprovat un Decret Llei en el que s’inclouen novetats per facilitar l’accés a l’Ingrés Mínim Vital a persones vulnerables.


En què consisteix aquesta ajuda social?
L’Ingrés Mínim Vital es una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims a qui manca d’ells. Es defineix com un dret subjectiu de la ciutadania: es rebrà sempre que es compleixin els requisits d’accés, com passa amb el dret a la pensió de jubilació o la prestació per atur, per exemple


Quins són els requisits per sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital?
L’IMV estableix una “renta garantida” en tot el territori nacional per a totes les persones que compleixin amb els següents requisits:

 • Tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada durant l’any immediatament anterior.
 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, acreditant-ho amb el patrimoni i el nivell d’ingressos i rendes.
 • Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents  per a les que es pugui tenir dret. Queden exempts els salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajuts socials de les comunitats autònomes.
 • Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un any.
 • Estar inscrits com a demandants d’ocupació en el cas de persones majors d’edat o menors emancipats, que no estiguin treballant (SOC).
 • Altres requisits de circumstàncies personals i/o de la unitat de convivència. 

Persones que formin part d’una unitat de convivència:

 • Tenir com a mínim 23 anys d’edat, o 18 anys si hi ha menors a càrrec, i no ser beneficiari de pensió contributiva per jubilació o incapacitat permanent, ni de pensió no contributiva per invalidés o jubilació.
 • Matrimonis o parelles de fet i els seus familiars de fins al segon grau. 
 • Les persones víctimes de violència de gènere que hagin abandonat el seu domicili familiar acompanyades dels seus fills o menors en règim de guarda i els seus familiars de fins a segon grau. 
 • Dues o més persones d’entre 23 i 65 anys que viuen al mateix domicili, sense estar en cap de les situacions anteriors, que han viscut de forma independent com a mínim durant els 3 anys anteriors a la sol·licitud, i poden compartir el domicili amb una altra unitat de convivència. 
 • Majors de de 65 anys que no tinguin pensió de jubilació.

Persones que viuen soles:

 • Ha de tenir entre 23 i 65 anys. 
 • Majors de de 65 anys que no tinguin pensió de jubilació.
 • No ha d’estar casada ni en parella de fet (menys si s’està en tràmit de separació o divorci). 
 • Haver viscut de manera independent com a mínim durant els 3 anys anteriors a la sol·licitud.

Finalment, també es possibilita que en altres situacions de convivència complexa, l’acreditació de la unitat de convivència pugui ser certificada per els serveis socials i entitats col·laboradores de l’IMV.

Pots sol·licitar més informació sobre la teva prestació aquí!