Novetats Impostos (IVA i Successions)

Novetats Impostos (IVA i Successions)

El TS canvia el sistema de valoració de l’aixovar domèstic quedant, a més, eximit el contribuent de la càrrega de la prova.

El TS ha vingut mantenint que l’aixovar domèstic l’integraven els béns de la massa hereditària fins al 3% del valor d’aquesta, encara que no fossin robes, mobiliari i estris que constitueixin l’aixovar de l’habitatge habitual. No obstant això, el TS adopta un canvi de criteri en relació amb els elements que han d’entendre’s inclosos dins del concepte d’aixovar domèstic, i aclareix que comprèn tots els béns mobles afectes al serveis de l’habitatge familiar o ús personal del causant. A aquest efecte, no és necessari aportar cap prova per excloure de la base del càlcul els béns que, de conformitat amb el criteri anterior, degueren quedar al marge d’aquest. No obstant això, si la valoració de l’aixovar domèstic resulta per un import inferior al que resulta d’aplicar aquest criteri, sí que resulta necessari aportar prova suficient que desvirtuï la presumpció.

La condonació de rendes en un arrendament de local quan sigui impossible durant la vigència de l’estat d’alarma desenvolupar l’activitateconòmica, no suposa l’existència d’un autoconsum gravable.

En el cas que no s’haguessin modificat les condicions del contracte, la condonació de les rendes suposa el naixement d’una operació assimilada a les prestacions de serveis en tenir aquesta la consideració d’autoconsum de serveis resultant gravable a l’efecte de l’Impost sobre el Valor Afegit. No obstant això, a tenor de l’Article 26 de la Directiva 2006/112/CE permet als Estats no gravar els autoconsums quan aquests no suposen una distorsió de la competència.

La Direcció General de Tributs en la seva consulta vinculant V2053/2020 entén que les conclusions anteriors han de ser matisades a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma que suposa el tancament de determinats locals o activitats econòmiques. Davant aquesta situació l’arrendador no pot desenvolupar cap activitat en el seu local pel que difícilment es poden donar distorsions de la competència ni actual ni futura en el mercat de l’arrendament o en l’activitat econòmica suspesa mentre es mantinguin les mesures.

Conclou per tant, que no estan subjectes a l’IVA els autoconsums derivats de la condonació de la renda d’un local de negocis, quan l’arrendatari no pugui desenvolupar la seva activitat econòmica a conseqüència de l’aplicació de les disposicions establertes durant la vigència de l’estat d’alarma.