Novetats en la campanya de Renda i Patrimoni 2019

Novetats en la campanya de Renda i Patrimoni 2019

Com cada any des de Boldú Pla i Associats us volem informar sobre les principals novetats de la campanya de Renda i Patrimoni de l’exercici 2019, així com els principals aspectes a tenir en compte.

Termini de presentació

Per a aquest any, el període de presentació s’estableix des de l‘1 d’abril a l’30 de juny. Sent el 25 de juny el límit per a la domiciliació bancària dels imports a ingressar.

 Com a norma general estaran obligats a declarar els ingressos de 2019, aquells contribuents que durant l’any anterior hagin tingut:

 • Rendiments íntegres de la feina superiors a 22.000 euros bruts anuals. El límit es fixa en 14.000 euros bruts anuals (com a novetat) en els següents supòsits:
 1. Quan els ingressos procedeixen de més d’un pagador i la suma de l’segon i restants pagadors supera en conjunt els 1.500 euros bruts anuals.
 2. Quan es rep una pensió compensatòria d’un cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 3. Quan el pagador dels rendiments de la feina no estigui obligat a retenir.
 4. Quan es percebin rendiments íntegres de la feina subjectes a tipus fix de retenció.
 • Rendiments íntegres de capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres de capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

En cap cas han de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres de la feina, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Principals novetats i aspectes rellevants:

 • Exempció dels guanys obtinguts per persones majors de 65 anys en la transmissió d’elements patrimonials sempre que es destini íntegrament a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor en el termini de sis mesos, el límit destinat es fixa en 240.000 euros.
 • Es minora de l’40% a l’30% de reducció aplicable als rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de manera notòriament irregular en el temps, com podria ser les contribucions realitzades per l’entitat a el pla de pensions dels empleats o les compensacions per trasllat d’empleats que acceptin voluntàriament canvis en el seu centre de Treball, entre d’altres supòsits.
 • Exempció per als premis de Loteries i Apostes de l’Estat fins a 20.000 euros (el 2018 era de 10.000 euros i, el 2020 serà de 40.000 euros).

 Recordem que segueix vigent la reducció en la renda pel concepte de llogar a la part autonòmica.

Impost sobre el patrimoni

 • Recordem que el mínim exempt a Catalunya és de 500.000 euros sent exempta l’habitatge habitual fins als 300.000 euros.

Nota: Aprofitem l’ocasió per informar-li que des del 2017, Hisenda no enviarà l’esborrany al seu domicili. S’haurà de consultar exclusivament per via telemàtica (és necessari per obtenir-la vigència del DNI). Li recordem que no és convenient acceptar l’esborrany i presenti la Renda sense haver fet l’estudi fiscal i el repàs a les dades adequadament. Recordeu que la responsabilitat sempre és de contribuent, encara que siguin les dades que disposi l’AEAT, estiguin INCOMPLETS o continguin DADES ERRÒNIES.

La documentació necessària per a la confecció de la declaració és:

 1. Renda 2018 (únicament si no la va realitzar en Boldú Pla).
 2. DNI i membres de la unitat familiar i altres parents que visquin al seu domicili. Estat civil i data de naixement.
 3. Tipus d’unitat familiar, monoparental, amb fills a càrrec, separació judicial …
 4. Dates de naixement i grau de minusvalidesa, si fos el cas de titular o familiars del declarant.
 5. Certificats de rendiments de la feina personal, pensions i altres.
 6. Rendiments de capital mobiliari (rendiments de comptes bancaris, d’assegurances …).
 7. Rendiments de capital immobiliari (dades d’immobles llogats, immobles desocupats …).
 8. Rendiments d’activitats econòmiques, professionals, autònoms. Ingressos i despeses.
 9. Documentació acreditativa de pagaments: hipoteca, rebuts de l’IBI, altres préstecs per a l’adquisició d’habitatge habitual, data de la compra. Qualsevol tipus de modificació de la hipoteca o de sol·licitud d’una nova.
 10. Justificants de compra i venda de béns immobiliaris, accions, participacions, béns mobles (cotxes) i altres … En aquests casos és convenient portar tota la documentació de la compra i de la venda.
 11. Deduccions de lloguer, si és el cas, rebuts pagats i DNI propietari, data d’inici de l’arrendament.
 12. Acreditacions de donacions a entitats.
 13. Imports de plans de pensions contractats durant 2019.
 14. Quotes abonades per afiliacions a sindicats i col·legis professionals.
 15. Rebuts d’indemnitzacions per extinció de relació laboral, justificant de despeses i certificats de subsidi d’atur si és el cas.

PER PATRIMONI:

 1. Certificat de saldos bancaris, valors, béns, deute públic a data 2019.12.31.
 2. Rebuts de l’IBI dels immobles de propietat o valor de compra si aquest és superior a la valor cadastral.
 3. Deutes a 2019.12.31: hipoteques, préstecs, etc.
 4. Béns a efectes d’activitats econòmiques (immobles i altres) valor comptable.

IMPORTANT:

Durant els últims períodes l’AEAT està duent a terme revisions contínues de les rendes presentades, prestant especial atenció a:

 • Informació de tipus d’unitat familiar:
 1. Si es disposa de fills únicament a càrrec d’un o dels dos progenitors, i la forma de declarar-los.
 2. Si és parella de fet, des que data o bé si hi ha separació o divorci, data de la sentència i resolució de la custòdia.
 3. Hipoteques i ampliacions sol·licitades de l’habitatge habitual no a el moment de la compra.

Per aquest motiu els recordem de la importància d’informar als nostres assessors de la situació o situacions familiars de 2019, així com de l’existència d’hipoteques sol·licitades en dates posteriors a la compra de l’habitatge habitual o augments de la mateixa.

En cas d’algun dubte, ja sap que estem a la seva disposició en qualsevol dels dos despatxos.

OBSERVACIÓ: Agrairíem que, si li agradaria que li confeccionem la Declaració de Renda, es posi en contacte el més aviat possible. Esperar els últims dies reporta presses i no el poden atendre com cal.