Noves mesures de conciliació adoptades per a millorar la vida laboral i familiar

Noves mesures de conciliació adoptades per a millorar la vida laboral i familiar

Segurament ja heu sentit que el passat 30 de juny van entrar en vigor noves mesures de regulades al Real Decret 5/2003, relatives a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors.

Aquests permisos permeten als treballadors i treballadores cuidar dels seus familiars i garantir un millor equilibri entre la vida laboral i personal. A continuació, us detallem les noves mesures:

1. Permisos per accident o malaltia greu: S’atorguen 5 dies retribuïts per a situacions d’accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, però que requereixen repòs. Aquest permís inclou familiars fins al segon grau i convivents.

2. Permisos per causes de força major: Es concedeixen 4 dies l’any retribuïts per a motius familiars urgents o imprevisibles. Aquest permís pot ser gaudit per hores.

3. Permisos per cuidar dels fills: S’estableix una llicència no retribuïda de 8 setmanes fins que el menor compleixi 8 anys. Aquest permís pot ser gaudit de manera contínua o discontínua, a temps complet o parcial. A partir de l’agost de 2024 haurà de ser remunerat.

4. Permisos per parelles de fet: S’equipara el permís de registre de parella de fet al permís per matrimoni, amb una durada de 15 dies naturals.

5. Reducció de jornada: Es permet una reducció de jornada per a aquelles persones que necessitin cuidar directament d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat. Aquesta mesura s’amplia a la cura de fills i filles o persones a càrrec menors de 26 anys amb càncer o una altra malaltia greu.

6. Adaptació de jornada: Es permet l’adaptació de jornada laboral per als treballadors i treballadores que tinguin persones dependents a càrrec, incloent-hi fills i filles majors de 12 anys, cònjuge parella de fet, familiars fins al segon grau de consanguinitat i persones convivents que no es puguin valdre per si mateixes. En cas de negativa per part de l’empresa, aquesta haurà de justificar-la.

7. Tracte desfavorable: S’estableix que el tracte desfavorable donat a dones o homes per l’exercici dels drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral és considerat legalment com a discriminació per raó de sexe.

Esperem que aquest resum de les noves mesures que han entrat aquest estiu en vigor us hagi sigut útil. Si us ha quedat algun dubte o voleu més informació sobre algun cas particular, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!