En què consisteix la nova pròrroga dels ERTO i ajudes a autònoms?

En què consisteix la nova pròrroga dels ERTO i ajudes a autònoms?

El Govern ha aprovat la sisena pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació per cinc mesos més, fins al 28 de febrer de 2022. A la vegada, també ha donat llum verda al sisè esquema d’ajudes pels autònoms.

ERTO

Aquesta pròrroga ve lligada a la formació i al manteniment de la prestació al 70% durant tot el temps de vigència.

La nova norma estableix la pròrroga dels ERTO en la modalitat actual des del 30 de setembre fins al 31 d’octubre de 2021, i d’altra banda, les noves modalitats d’ERTO a partir de l’1 de novembre.

Això significa que s’elimina la pròrroga automàtica dels ERTO i des de novembre serà obligatori sol·licitar davant l’autoritat laboral la seva pròrroga entre l’1 i el 15 d’octubre.

Per tant, els nous ERTO s’estendran des de l’1 de novembre fins al 28 de febrer de 2022.

Formació

Els ERTO venen de la mà de la formació per a les societats de més de 10 treballadors, de manera que s’haurà de realitzar 30 hores en accions formatives en empreses d’entre 10 i 49 treballadors i 40 hores en companyies de més de 50 treballadors, realitzant-se sempre durant la jornada suspesa.

Les empreses que formin a treballadors, tindran dret a l’increment del crèdit per al finançament d’activitats formatives en funció de la seva grandària.

Exoneracions

Les noves exoneracions en les quotes de la Seguretat Social seran del 80% per empreses de menys de 10 treballadors i que realitzin accions formatives, per la resta seran del 55%.

Si l’empresa té 10 o més treballadors, l’exoneració serà del 80% si es realitza formació i del 40% per la resta.

Es mantenen els ERTO per impediment relacionats a les limitacions d’activitat. Aquestes passen a tenir una exoneració del 100% a partir del novembre de 2021.

En el cas dels ERTO per limitació es manté l’exoneració del 75%.

Prestacions

No computarà el període consumit d’atur en les prestacions per desocupació des de setembre 2020 fins al 31 de desembre de 2022. Fins ara fixat a 1 de gener de 2022

Es manté l’exempció del període de carència per a l’accés a la prestació per desocupació als treballadors acollits a un ERTO.

La base reguladora sobre les que es calculen les prestacions s’incrementa del 50 al 70% per a les persones que hagin consumit 180 dies.

Prohibicions

Es manté:

  • El compromís de manteniment de l’ocupació.
  • La prohibició d’acomiadar després de 6 mesos des de la finalització del contracte.
  • La interrupció del còmput en contractes temporals.
  • La prohibició de realitzar hores extraordinàries.

AUTÒNOMS

Amb l’objectiu de donar suport al manteniment de l’activitat, s’inclouen exoneracions de les quotes a la Seguretat Social per a tots els treballadors per compte propi que han estat protegits al període anterior durant els pròxims quatre mesos.

Aquestes ajudes, en forma d’exoneracions, seran del:

  • 90% a l’octubre
  • 75% al novembre
  • 50% al desembre
  • 25% al gener de 2022

Prestacions

Es mantenen fins al 28 de febrer les prestacions extraordinàries vigents per protegir a aquells que tenen un impacte significatiu a la seva activitat.

En primer lloc, continua la prestació extraordinària per suspensió d’activitat, dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19. La quantitat de la prestació és del 70% de la base mínima de cotització. A més, l’autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquell període comptarà com a cotitzat i, si escau, serà compatible amb ingressos del treball per compte d’altri fins a 1,25 vegades l’SMI.

Es manté la prestació compatible amb l’activitat per aquells treballadors que, reunint el requisit de carència per accedir a la prestació ordinària de cessament d’activitat, compleixen dos punts addicionals:

  • La facturació del tercer i quart trimestre del 2021 davalli el 50% en comparació al tercer i quart trimestre de 2019
  • No haver obtingut durant el tercer i quart trimestre del 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070,00 €, el que suposo 1,2 vegades l’SMI en dos trimestres.

Els que no compleixin els requisits per accedir a aquesta prestació ni al cessament ordinari, podran sol·licitar una prestació extraordinària. La quantitat de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització, a més estarà exonerat de pagar les quotes i computa com a cotitzat. Els requisits són acreditar una davallada d’ingressos del 75% i no tenir uns rendiments nets computables entre juliol i desembre de 2021 superiors al 75% de l’SMI.

Per últim, es manté la prestació per autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir uns ingressos superiors a 6.725,00 € en el tercer i quart trimestre de 2021.