Quarta pròrroga dels ERTO COVID-19!

Quarta pròrroga dels ERTO COVID-19!

La persistència dels efectes negatius a les empreses i a l’ocupació de la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19 exigeix mantenir les mesures excepcionals previstes al Real Decreto-ley 8/2020, del 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Pròrroga dels ERTO

L’article 1 prorroga els ERTO basats en una causa de força major relacionats amb el COVID-19, regulats a l’article 22 del Real Decreto-ley 8/2020, del 17 de març, fins el 31 de maig de 2021.

Així mateix, s’entenen prorrogats els expedients de regulació temporal d’ocupació però impediment en el desenvolupament de l’activitat autoritzats en base al disposat a l’apartat 2 de la disposició addicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, del 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

A més, es reconeix la possibilitat de presentar nous ERTO per limitacions o impediments, en terminis idèntics als fixats per l’article 2 del Real Decreto-ley 30/2020, del 29 de setembre, i amb la conformitat a les causes descrites en el mateix i es disposa, com a novetat, que un cop una empresa hagi obtingut una resolució estimatòria en un ERTO de força major per impediment a l’activitat, podrà, sense necessitat de tramitar un altre nou expedient, aplicar sense solució de continuïtat les mesures corresponents a la seva nova situació de limitacions al desenvolupament de l’activitat, sempre que comuniqui el canvi mitjançant una declaració responsable.

Les empreses que s’acullin a aquests ERTO hauran de sotmetre’s al compromís de manteniment d’ocupació.