Nous ajuts directes per als sectors més perjudicats per la pandèmia!

Nous ajuts directes per als sectors més perjudicats per la pandèmia!

Els autònoms i les pimes que puguin justificar l’impacte de la pandèmia de la COVID en els seus comptes de resultats, podran accedir a ajuts directes no reemborsables que van des dels 3.000 als 200.000 euros, segons es recull en el reial decret llei de mesures extraordinàries del Consell de Ministres

La norma s’articula en tres fons:

  • Línia de 7.000 milions d’euros per a ajuts directes a empreses i autònoms destinats al pagament de despeses fixes i deutes amb proveïdors i altres creditors.
  • Línia de 3.000 milions perquè l’ICO pugui acompanyar els processos de reestructuració de deute financer
  • Fons de 1.000 milions per a la recapitalització de les empreses afectades.

Línia COVID d’ajuts directes

Aquesta línia permetrà que les comunitats autònomes puguin concedir ajuts directes a les empreses i els sectors més afectats per la pandèmia.
Els ajuts són no reemborsables i de caràcter finalista i hauran de destinar-se al pagament de deutes contrets des de març de 2020, tant factures amb proveïdors i despeses fixes com a deutes bancaris o financers, subministraments energètics, etcètera. Podran accedir a elles les empreses i autònoms els ingressos dels quals hagin caigut com a mínim un 30% respecte a 2019, dins d’un conjunt de gairebé cent sectors i activitats, els més perjudicats per les restriccions.
Els ajuts podran compensar fins a un 40% de la caiguda addicional d’ingressos per a les micropimes i els autònoms, i fins a un 20% de la resta d’empreses.

Línia per a la Reestructuració del deute financer

En els processos de reestructuració d’empreses viables amb problemes transitoris que s’acordin amb les entitats financeres, es podran aplicar tres nivells d’actuació sobre els préstecs que compten amb aval públic.

  • Un primer nivell suposa l’extensió del termini de venciment dels préstecs, addicional a la prolongació aprovada el novembre passat.
  • En un segon nivell, es podrien convertir aquests préstecs en préstecs participatius, mantenint la cobertura de l’aval públic.
  • En el tercer nivell, excepcional i d’últim recurs, es permetria realitzar transferències directes a autònoms i pimes per a la reducció del principal del finançament avalat contret durant la pandèmia.

Fons de Recapitalització d’empreses

A més, aquest fons serà gestionat per la Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament (Cofides), dependent del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i complementa al fons SEPI per a la recapitalització d’empreses estratègiques de major grandària.
La seva utilització comportarà la participació de l’Estat en els beneficis futurs de les empreses, així com una estratègia de sortida, ja que la naturalesa temporal del fons està fixada en vuit anys.

He aplicat un ERTO en la meva empresa, podré accedir a les ajudes?

Sí. Un dels objectius d’aquests ajuts és millorar la solvència també en aquelles empreses amb accés als ERTO ampliats, és a dir, les més afectades per la pandèmia.
Què significa això?
Recordem que, en la pròrroga dels expedients de regulació d’ocupació temporal, es va incloure un llistat de sectors que podrien seguir acollits als ERTO per força major (els que es van aprovar al principi de la pandèmia), amb la conseqüent exoneració de quotes. Es tractava d’aquelles empreses vinculades, principalment, al turisme, comerç, cultura i oci.

Requisits d’accés i termini

Com podran les empreses i autònoms accedir a aquestes ajudes?
Les empreses receptores hauran de:

  • Mantenir la seva activitat fins al 30 de juny de 2022
  • Certificar una caiguda d’ingressos de, com a mínim, el 30%, respecte a 2019.
  • No podran tenir el seu domicili en un paradís fiscal, ni estar en concurs, ni haver cessat l’activitat en el moment de la sol·licitud.
  • Estar al corrent dels pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Des del Govern, s’ha assegurat que en un mes i deu dies es tindrà formalitzada l’ordre de repartiment d’aquests 7.000 milions per a les Comunitats Autònomes i es tindran signats els convenis amb cadascuna d’elles.