Mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Avui s’ha publicat al Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i des de Boldú Pla i Associats us volem destacar les mesures més rellevants que es podran aplicar:

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat

Els treballadors per compte pròpia o autònoms podran accedir al 70% de la mitjana de les bases cotitzades dels últims 12 mesos sempre que es reuneixin els següents requisits:

  • Afiliat i alta al RETA.
  • En el supòsit que l’activitat no es vegi afectada directament pel Decret d’estat d’alarma, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació, com a mínim del 75%, respecte el semestre anterior.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.    

Procediments per a la suspensió dels contractes i reducció de jornada per causa de força major

Per evitar acomiadaments, es pot tramitar la suspensió dels contractes i reducció de jornada dels treballadors per causa de força major, aquelles activitats que per causa directa de la declaració de l’estat d’alarma, presentin pèrdues.

Costos per a l’empresa

Si l’empresa té menys de 50 treballadors a dia 29 de febrer de 2020 estarà exonerada de pagar la quota empresarial del treballador.

Quantia de la prestació pel treballador

Les persones que se li suspengui o redueixi temporalment el contracte de treball tindran garantida la prestació d’atur encara que no tinguin la carència necessària. Ademés, no computarà el temps en que es percebi la prestació per atur als efectes de consumir els períodes màxims de percepció. 

La quantia de la prestació serà del 70% de la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats, o en el seu defecte, el període de temps inferior.

Aprovació d’una linea d’avals per a les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de l’estat d’alarma

S’aproven una bateria de mesures de financiació:

–          Aprovació d’una linea d’avals per a la cobertura.

–          Ampliació del límit d’endeudament.

Suspensió dels terminis en l’àmbit tributari

Es suspenen els terminis de pagament del deute tributaria en els venciments dels terminis i fraccionaments concedits.

Termini per les sol·licituds de prestació de l’atur

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries de l’estat d’alarma es suspendran els terminis per a la sol·licitud inicial o reanudació de la prestació i el subsidi per atur.

Garantia de subministra d’aigua i energia a consumidors vulnerables

Durant un mes es garanteix el subministrament d’energia elèctrica, gas natural i aigua als consumidors vulnerables.

Flexibilització horària dels treballadors

Per la cura o assistència directa del cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora per causes justificades relacionades amb el COVID-19 o per la cura de menors degut al tancament de centres educatius tindran dret a l’adaptació, flexibilització i reducció de la jornada laboral.

Moratòria deute hipotecaria per l’habitatge habitual

Aplicables a les persones amb vulnerabilitat econòmica.

Suspensió del termini per a la devolució de productes durant la vigència de l’estat d’alarma

El termini per retornar un producte s’interromp durant la vigència de l’Estat d’Alarma.

Us anirem ampliant la informació segons es desenvolupi normativament com s’han de sol·licitar les mesures econòmiques aprovades.