Mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i al treball

Mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i al treball

Des de Boldú Pla detallem algunes mesures rellevants publicades en el Reial decret llei, 15/2020, de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació. (BOE, 2020.04.22)

 Mesures per flexibilitzar el pagament d’impostos a les empreses

 Impost de societats

  • S’estableix una modificació en el límit temporal per a poder optar per la modalitat de l’art. 40.3 LIS en relació amb els pagaments fraccionats de l’Impost de Societats. Permet als subjectes passius de l’impost calcular els pagaments fraccionats tenint en compte la base imposable que es genera al llarg del trimestre en curs.

IRPF / IVA

  • La renúncia al mètode d’estimació objectiva per a l’exercici en curs que es faci dins del termini ampliat a 14 de maig tindrà efectes només per a aquest any podent retornar al mètode d’estimació objectiva al 2021. Això abasta l’estimació objectiva en IRPF, IVA i IGIC .
  • Per als que es mantenen en el mètode d’estimació objectiva, no computaran a cada trimestre natural com dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en què hagués estat declarat l’estat d’alarma. Abasta part del primer trimestre des de març fins a una gran part del segon trimestre fins al maig.

Mesures urgents en matèria de dret laboral i Seguretat Social

  • Es modifica l’article 22.1 de l’RDL 8/2020 de tal manera que incrementen l’àmbit d’aplicació de ERTO ‘s per causa de força major per a aquells sectors essencials que també han vist reduïts els seus ingressos. Podran presentar un ERTE per incloure a treballadors no indispensables per a la seva activitat essencial.
  • Es prorroga dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada per a aquelles persones que tinguin a algú al seu càrrec (fins a segon grau) i, és possible una reducció del 100% de la jornada, sense que puguin ser sancionats o acomiadats per aquest motiu.

Mesures per reduir costos de pimes i autònoms

  • S’aplica de manera automàtica, sempre que la persona arrendatària ho sol·liciti en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret llei, la moratòria en el pagament de la renda mensual per a la persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament diferent al d’habitatge o d’indústria quan la persona arrendadora sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenedor.
  • La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament diferent al d’habitatge o d’indústria, on el seu arrendador sigui diferent dels esmentats en el paràgraf anterior, podrà sol·licitar, en el termini d’un mes, des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que no s’hagi acordat anteriorment de manera voluntària.
  • Autònoms i pimes arrendataris podran accedir a les mesures anteriorment esmentades si compleixen amb els requisits previstos de l’article 3 d’aquest Reial Decret Llei.

Mesures per reforçar el finançament empresarial

  • Reforçament del re-aval concedit per la Companyia Espanyola de Reafiançament, SA per tal d’augmentar la capacitat d’aval de les Societats de Garantia Recíproca.
  • Podran beneficiar-se dels avals dels pagarés incorporats als Mercats de renda fixa.