M’ha tocat “El Gordo”!, i ara què?

M’ha tocat “El Gordo”!, i ara què?

El dia 22 de desembre se celebra, com cada any, el sorteig extraordinari de Nadal, un dels sorteigs més importants i populars en l’àmbit estatal.

El premi màxim rep el nom de “El Gordo”, que des de 2011 té un valor de quatre milions d’euros el bitllet, quatre-cents mil euros al dècim o vint mil euros per euro jugat.

Però, quants impostos hauré de pagar si em toca el “Gordo”?

Des de l’any 2018 s’han anat modificant progressivament les quanties exemptes pel que fa a diferents loteries i apostes quedant de la següent manera:

  • L’any 2018, estaven exempts els premis on l’import fos igual o menor a 10.000 euros.
  • L’any 2019, estaven exempts els premis on l’import fos igual o menor a 20.000 euros.
  • Per l’any 2020 i posteriors, estan exempts els premis on l’import sigui igual o menor a 40.000 euros.

Si el premi és igual o menor a 40.000 €, estarà exempt de tributació.

És a dir, aquest any, si el premi és igual o menor a 40.000 euros, estarà exempt de tributació. Els premis on l’import íntegre sigui superior a 40.000 euros es veuran sotmesos a la tributació respectiva de la part que excedeix d’aquest import.

Aquesta condició s’aplicarà sempre que el valor del dècim o de l’aposta efectuada sigui com a mínim de 0,50 euros. En cas que fos inferior a 0,50 euros, la quantitat màxima exempta es reduiria de forma proporcional.

En resum, els premis que no superin els 40.000 euros no hauran de pagar cap impost, és a dir, fins a 40.000 euros són guanys nets per a la persona afortunada.

L’excés per sobre d’aquesta quantitat tributa, és a dir, s’han de pagar imposts per ell. Com aquesta tributació és diferent del gravamen especial, el tipus impositiu  que s’aplicarà a aquest excés serà del 20%.

Per exemple, si ens toca “El Gordo” (400.000 €), quedaran exempts d’impostos els primers 40.000 euros, i de la diferència (360.000 €) Hisenda aplica una retenció del 20%. Per tant, l’estat es queda 72.000 € i el premiat es queda amb 328.000 €.

I si el número premiat és compartit?

En aquest cas, com el premi es reparteix entre tots els participants, es distribuirà la quantitat exempta de tributació (40.000 euros) entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de participació.

La part restant es repartirà entre els guanyadors, tributant cadascú la part proporcional del percentatge de participació.

Tornant a l’exemple anterior, si hi ha tres participants premiats d’un dècim (20 €) que han jugat 10 €, 7 € i 3 €, cadascú rebrà de la part exempta de tributació (40.000 €) la part proporcional al percentatge de participació corresponent. Dels 360.000 € restants, es repartirà entre tres parts proporcionals al percentatge de participació i cadascú pagarà el 20% d’impostos de la seva part.

Qui faci aquest repartiment i sigui el gestor de cobrament, haurà d’acreditar davant de l’Administració Tributària que el premi s’ha repartit als titulars de les participacions, sent obligatori la identificació de cada guanyador i el seu percentatge de participació.

Quan hauré de liquidar els impostos?

El sorteig de Nadal se celebra el dia 22 de desembre, però tenim fins a un mes per poder fer el cobrament del premi.

Loterías y Apuestas del Estado realitza directament la retenció en el moment del cobrament i, per tant, els premiats rebran l’import amb els impostos ja descomptat.

Com ja ens retenen l’impost en el moment del cobrament, no haurem de fer cap liquidació addicional.