Inici de la Campanya de la renda i Patrimoni 2021

Inici de la Campanya de la renda i Patrimoni 2021

Com cada any des de BOLDU PLA I ASSOCATS us volem enviar les principals novetats de la campanya de la Renda i Patrimoni de l’exercici 2021 així com les principals dades a tenir en compte.

Termini de presentació

Per aquest any, el període de presentació serà del 6 d’abril fins al 30 de juny, sent el 27 de juny el dia límit per domiciliar els imports a pagar. No obstant, l’equip de Boldu Pla romandrà tancat entre els dies 23 i 26 de juny, per tant  es recomana aportar la documentació necessària amb la suficient antelació.

Com a regla general estaran obligats a declarar la renda del 2021, aquells contribuents que durant l’exercici hagin tingut:

 • Rendiments del treball que van superar els 22.000 euros a l’any. El límit baixa a 14.000 euros si: els ingressos provenen de més d’un pagador, si la suma del segon i restants per ordre de quantia supera els 1.500 euros, o quan es reben pensions compensatòries d’un cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

Per tant, si ha estat afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), és molt probable que estigui obligat a presentar la declaració, ja que el límit anual d’ingressos baixarà a 14.000 euros.

 • Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés en compte, que en el seu conjunt, superen els 1.600 euros anuals.

Si ha rebut qualsevol tipus d’ajuda, prestació o subvenció per causa de la pandèmia de la COVID-19, el més probable és que l’hagi de declarar a la seva renda.

 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i, subvencions per l’adquisició d’un habitatge protegit o preu taxat, on el conjunt supera els 1.000 euros anuals.
 • No declararan si s’obté rendiments del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, on el conjunt no superi els 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros. S’inclouen també en aquest grup els demés guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques.

Les principals novetats respecte l’any anterior, són les següents:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • Inclusió d’un nou tram del tipus de gravamen de les rendes generals del 49% per les rendes superiors a 300.000 euros.
 • Inclusió d’un nou tram que afecta a les rendes de l’estalvi que superin els 200.000 euros, a les quals se li aplicarà un tipus impositiu del 26%.
 • El límit de la reducció per aportació a plans de pensió passa de 8.000 a 2.000 euros anuals, incrementant-se en 8.000 euros sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials. Addicionalment, 5.000 euros anuals per les primes satisfetes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l’empresa.
 • Existeixen vàries deduccions per obres que contribueixin a la millora energètica del domicili habitual o l’arrendat com a vivenda, d’entre el 20%-40%, realitzades a partir de l’octubre de 2021. S’ha d’acreditar mitjançant el corresponent certificat energètic.
 • S’obliga a declarar les inversions en criptomonedes quan els ingressos obtinguts superin els 1.000 euros, tant si s’obtenen a Espanya com a l’estranger.

Impost sobre el Patrimoni

 • Increment d’un punt de l’impost per als que superin els 10 milions d’euros de patrimoni, passant del 2,5% al 3,5%.

NOTA: Aprofitem l’ocasió per informar-li que des de l’any 2017, Hisenda no envia l’esborrany al seu domicili. S’haurà de demanar exclusivament per via telemàtica (es necessitarà per obtenir-lo la vigència del DNI). Cal recordar-li que no és convenient que doni el vistiplau de l’esborrany i presenti la Renda sense haver fet l’estudi i el repàs adequat. Recordi que la responsabilitat sempre és del contribuent, encara que les dades que li han enviat des de AEAT, estiguin INCOMPLETES O HI HAGI ALGUNA EQUIVOCACIÓ.

La documentació necessària per a la confecció de la declaració és:

 1. Renda 2020 (únicament si no la va realitzar a Boldú Pla).
 2. Confirmació domicili actual (propietat, lloguer, usufructuari o altres situacions?). Si viu de lloguer, necessitarem el nº DNI del propietari.
 3. DNI contribuent i membres de la unitat familiar i altres parents que visquin al seu domicili. Estat civil i data de naixement.
 4. Tipus d’unitat familiar, monoparental, amb fills a càrrec, separació judicial…
 5. Grau de minusvàlua, si fos el cas del titular o familiars del declarant.
 6. Certificats de rendiments del treball personal, pensions i altres.
 7. Rendiments del capital mobiliari (rendiments de comptes bancaris, d’assegurances…). Necessari quan hi ha compravenda d’accions.
 8. Rendiments del capital immobiliari (dades d’immobles llogats, contracte d’arrendament, despeses, immobles desocupats…).
 9. Rendiments d’activitats econòmiques, professionals, autònoms. Ingressos i despeses. Necessaris impostos presentats durant 2021 (models 303, 130,390, etc.).
 10. Documentació acreditativa de pagaments: hipoteca, rebuts de l’IBI, altres préstecs per l’adquisició d’habitatge habitual, data de la compra. Qualsevol tipus de modificació de la hipoteca o de sol·licitud d’una nova.
 11. Justificants de compra i venda de béns immobles, accions, participacions, béns mobles (cotxes) i uns altres … En aquests casos és convenient portar tota la documentació de la compra i de la venda.
 12. Deduccions de lloguer, si és el cas, rebuts pagats i DNI propietari, data d’inici de l’arrendament.
 13. Acreditacions de donacions a entitats.
 14. Imports de plans de pensions contractats durant el 2021.
 15. Quotes abonades per afiliacions a sindicats i a col·legis professionals.
 16. Rebuts d’indemnitzacions per extinció de relació laboral, justificant de despeses i certificats de subsidi d’atur si escau.

Per a Patrimoni:

 1. Certificat de saldos bancaris, valors, béns, deute públic a data 31/12/2021.
 2. Rebuts de l’IBI dels immobles de propietat o valor de compra si aquest és superior al valor cadastral.
 3. Deutes a 31/12/2021: hipoteques, préstecs, etc.
 4. Béns a l’efecte d’activitats econòmiques (immobles i uns altres) valor comptable.

IMPORTANT

Durant els últims períodes la AEAT està duent a terme revisions contínues de les rendes presentades, prestant especial atenció a:

Informació de tipus d’unitat familiar:

 • Si es disposa de fills únicament a càrrec d’un o dels dos progenitors, i la forma de declarar-los.
 • Si és parella de fet, des que data o bé si existeix separació o divorci, data de la sentència i resolució de la custòdia.

Hipoteques i ampliacions sol·licitades de l’habitatge habitual no al moment de la compra.

Per aquest motiu els recordem de la importància d’informar als nostres assessors de la situació o situacions familiars del 2021, així com de l’existència d’hipoteques demanades en dates posteriors a la compra de l’habitatge habitual o augments de la mateixa.

En cas d’algun dubte, restem a la seva disposició en qualsevol de les dues oficines.