Tens tota la informació per fer la declaració de la renda?

Tens tota la informació per fer la declaració de la renda?

Iniciada la campanya de la renda 2020, volem resoldre alguns dubtes que tenen molts contribuents a l’hora de revisar tota la seva informació.

He de declarar una herència a la renda?

 • Les herències rebudes no es declaren a la renda, ja que existeix un impost específic per aquests actes, com és l’Impost sobre Successions.
 • No obstant, si s’hereten béns que generen algun tipus de rendiment, a partir d’aquest moment s’hauran de declarar a la renda.
 • Si es reben immobles, s’ha de complir amb la plusvàlua municipal.
 • Si s’hereta un habitatge s’ha d’imputar l’immoble a la declaració de la renda.

Si sóc autònom, quines despeses del meu cotxe puc deduir a la meva activitat?

 • Només autònoms i professionals que utilitzen el vehicle per a la realització d’una activitat en la que sigui imprescindible el seu ús, com per exemple, taxistes, agents comercials, transportistes, furgonetes o cotxes comercials, poden deduir-se les despeses. Actualment existeixen moltes comprovacions per part d’Hisenda en aquest sentit, ja que s’ha de poder demostrar l’afectació exclusiva del vehicle a l’activitat.
 • Els particulars no tenen cap tipus d’exempció fiscal per la compra o utilització de vehicles.

Puc fraccionar en 6 pagaments la declaració de la renda si he estat en ERTO?

 • Per poder accedir a aquest fraccionament, s’ha d’haver estat en ERTO durant l’any 2020 i haver cobrat les corresponents prestacions.
 • Es pot escollir aquesta opció al presentar la declaració o fer-ho de forma posterior, però no podrà sol·licitar-se més tard del 30 de juny de 2021.
 • Aquest fraccionament serà sense interessos, i es carregarà automàticament cada mensualitat el dia 20 de cada mes, a partir del mes de juliol, fins al mes de desembre de 2021.

M’he jubilat al 2020, surto perjudicat per tenir 2 pagadors?

 • Els nous jubilats també hauran tingut 2 pagadors durant l’any 2020 però en aquest cas, no podran acollir-se al fraccionament en 6 pagaments, establert només pels casos d’ERTO.
 • Al tenir mínim 2 pagadors, el límit per estar obligat a presentar la declaració baixarà a 14.000€ bruts anuals, en comptes dels 22.000€ generals.

Què és la casella 505 i on la trobo?

 • La casella 505 correspon a la base liquidable general.
 • Les persones que guardin una copia de la declaració de la renda de l’any passat la trobaran dins de l’apartat base liquidable general i base liquidable d’estalvi.

Faig la declaració de la renda conjunta o separada?

 • Per poder fer-la conjunta, s’ha de formar part d’una mateixa unitat familiar, és a dir, parelles casades, que tinguin fills en comú o una unitat monoparental, formada pel seu progenitor i els seus fills.
 • També la poden fer conjunta les parelles separades amb fills que integraran la unitat familiar del pare o la mare de cara a la declaració, no ambdues. És a dir, si es tingués la custòdia compartida, cada any un dels progenitors faria la declaració conjunta amb els fills (per torns).
 • Les parelles de fet no poden accedir a la tributació conjunta a no ser que tinguin fills. En aquest cas només podrà accedir a la tributació conjunta un dels pares amb els seus descendents i l’altre membre de la parella tributarà de forma individual.
 • La declaració conjunta es recomana fer-la quan un membre de la parella no rebi ingressos o aquests siguin molt baixos.
 • També és recomanable la tributació conjunta en casos de famílies monoparentals quan els fills no rebin rendes.

Cobro l’Ingrés Mínim Vital, com afecta a la meva declaració?

 • L’IMV és una renda exempta de pagar impostos i la gran majoria no haurà d’incloure-la a la seva declaració.
 • No obstant, el fet d’haver rebut aquesta prestació, t’obliga a presentar la declaració de la renda.
 • En cas de percebre altres prestacions de les Comunitats Autònomes en concepte de renda mínima d’inserció o altres ajudes establertes per les mateixes o pels Ajuntaments per atendre col·lectius en risc d’exclusió social, emergència social, necessitats residencials, d’alimentació o escolarització, estaran exemptes en el seu conjunt sempre que la suma de totes elles no superi durant 2020 els 11.279,39€ (1,5 vegades el IPREM).
 • Si l’import en el seu conjunt superés aquest límit, l’excés tributarà com un rendiment del treball personal.