He venut un habitatge en el 2020, com tributa a la declaració de la renda?

He venut un habitatge en el 2020, com tributa a la declaració de la renda?

Ara que s’apropa la declaració de la renda 2020, qui hagi venut un habitatge, ha de saber que, ja que en el moment de l’adquisició no es va poder desgravar ni pel preu de compra ni per les despeses relatives a la seva adquisició, és en el moment de la venda en el que hem de tenir en compte aquestes despeses per calcular el guany patrimonial obtingut.

La determinació de l’import del benefici o pèrdua patrimonial, es fixa per la diferència entre els valors de transmissió i d’adquisició de l’habitatge.

Qui hagi venut un habitatge, ha de saber que podrà tenir en compte tant el preu de compra com les despeses relatives a la seva adquisició i venta per calcular el guany patrimonial.

El valor d’adquisició estarà format per la suma de:

  • El preu per el qual s’hagués efectuat l’adquisició de l’habitatge.
  • El cost de les inversions i millores realitzades en els béns adquirits. No s’inclourà en cap cas les despeses de conservació i reparació, considerades de manteniment.
  • Les despeses i tributs relatius a l’adquisició (comissions immobiliàries, despeses de notaria i registre, pagament d’impostos i altres despeses relatives a la constitució de l’hipoteca del préstec concedit per a la seva adquisició)

Per una altra banda, el valor de transmissió estarà format per:

  • El preu pel qual s’hagués efectuat l’alienació de l’habitatge
  • De la quantitat anterior, podran deduir-se les despeses i tributs inherents a la transmissió, com per exemple l’Impost conegut com la “plusvàlua municipal”, pagada pel transmitent en el moment de la venda.

Finalment, hem de tenir en compte que també poden ser deduïbles aquelles despeses per adquisició d’habitatge en el cas que existeixi alguna deducció específica establida per la Llei de l’Impost, com pot ser la deducció per adquisició d’habitatge habitual estatal o les específiques que existeixin a cada Comunitat Autònoma

La deducció estatal per adquisició de l’habitatge habitual, que consisteix en la deducció de l’amortització del préstec més interessos pagats durant l’any, va ser suprimida a partir d’1 de gener de 2013 i malgrat que es va establir un règim transitori pels que practicaven deducció amb anterioritat a aquesta data, els que l’hagin adquirit a partir d’aquesta data no poden gaudir d’aquesta deducció.