FAQS sobre l’activitat immobiliària durant l’estat d’alarma provocat pel COVID-19

FAQS sobre l’activitat immobiliària durant l’estat d’alarma provocat pel COVID-19

Què passa si un contracte d’arres signat o altres requereixen compliment dins del plaç temporal amb limitació de la lliure circulació de persones?

Bé, aquest tipus de relacions contractuals no han estat tractades ni mencionades en el Reial Decret Llei, per tant, queden en mans de la interpretació i la la bona voluntat de les dues parts que han d’arribar a un acord. “Només la Disposició Addicional 4 del referit suspèn tots els terminis de prescripció de totes les accions i drets durant el termini de vigència de l’Estat d’Alarma i de les seves pròrrogues.”

Tot i així, es recomana que les dues parts arribin a un entès per tal de donar el consentiment a la suspensió del termini. Aquest es reprendria un cop finalitzi el termini de limitació de la lliure circulació de les persones, tenint en compte el temps que resti. Aquest consentiment aconsellem obtindre’l de forma telemàtica, ja que a causa de l’Estat d’Alarma s’impossibilita reunir ambdues parts.

Quin és el procediment pels terminis Administratius i Processals?

Queden suspesos durant l’Estat d’Alarma tots els terminis Administratius i Processals i en tots els ordres jurisdiccionals.

Es poden signar contractes?

Degut a les restriccions de circulació, no és possible fixar una cita per a signar un contracte, ni concertar i mantenir reunions.

Es poden signar contractes mitjançant Signatura Electrònica?

És possible sempre que les dues bandes tinguin les eines necessàries i l’accessibilitat per realitzar-la. Tot i així, degut a la situació actual seria prudent no fer-ho. 

Us recordem que un document escanejat no és en cap cas una signatura electrònica.

Tenen els propietaris l’obligació d’acceptar una rebaixa temporal del lloguer?

No. No hi ha prevista una rebaixa temporal de la renda de lloguer per part de la LAU.

Això no impedeix un acord entre arrendador i arrendatari on es consensuï un rebaixa de la renda durant un temps pactat entre els dos.

Com haig d’actuar si s’ha donat un preavís per finalitzar un arrendament i aquest m’ha coincidit amb el període d’Estat d’Alarma?

En aquest cas, es recomana demanar al llogater que faci una transmissió telemàtica de la renúncia signada, una fotografia dels comptadors als quals pugui tenir accés i/o l’última factura pertanyent als subministraments. Per tant, no es podrà fer l’entrega de la possessió, ni accedir a prendre nota de les dades dels comptadors, ni a verificar en quin estat es troba l’immoble. Per aquest motiu, és pel que es recomana actuar telemàticament.

“La propietat haurà de fer acusament de recepció advertint que queda pendent de verificar l’estat, un cop finalitzi el termini d’estat d’alarma, i la devolució de la fiança, degut a la suspensió dels terminis administratius.”

Paral·lelament, la renúncia implica també que no es podrà cobrar cap altra renda.

Quina possibilitat tinc si l’immoble està buit i l’entrega de claus coincideix amb el període de restricció de circulació?

Degut a que l’entrega de claus comporta l’entrega de la possessió, aquest és un dels punts amb més dificultat. Trobant-nos en una situació de circulació restringida, no es pot dur a terme l’entrega de claus, per tant, per raó de força major s’haurà de diferir l’entrega d’aquestes al moment en què remeti la restricció. 

S’entén que durant aquest plaç temporal no s’ha accedit a l’habitatge i que, per tant, quan es faci efectiva l’entrega de claus, l’immoble estarà en el mateix estat que en el moment en que es va fer la renúncia.

“Altrament, s’entra en un problema de prova, si l’entrega no compleix les expectatives de la propietat i del llogater.”

Es poden utilitzar les zones comunes dels edificis o del conjunt residencial privat? (terrat, jardins, parcs…)

Tot i que en el Reial Decret es parla de via pública, es tracta d’evitar la concentració de persones i les activitats conjuntes tan en zones obertes com tancades, així doncs, entenent aquesta finalitat, NO es pot donar ús a aquestes zones.

Què passa si estic de lloguer en un pis públic de la Generalitat?

Atenent a la compareixença de la gencat, totes aquelles persones que estan vivint en lloguer en un pis públic de la generalitat no se’ls hi passarà la renta d’aquest mateix lloguer.

* Informació extreta a partir d’un comunicat oficial d’API (Col·legi i Associació d’Agents Immobiliaris.