Canvia el criteri d’exempció en l’IRPF per reinversió en habitatge habitual

Canvia el criteri d’exempció en l’IRPF per reinversió en habitatge habitual

El passat 1 d’octubre, la Segona Secció de la Sala III del Tribunal Suprem va establir un criteri interpretatiu totalment diferent al que l’Agència Tributària i altres tribunals aplicaven respecte l’exempció en l’IRPF per reinversió en habitatge habitual.

Quin era el criteri que s’aplicava fins ara?

Quan un contribuent ven el seu habitatge habitual, ha de declarar aquest guany patrimonial (si n’hi ha) en la declaració de la renda. Llevat que l’import obtingut per aquesta venda el reinverteixi en la compra d’un altre habitatge habitual. D’aquesta manera, el contribuent s’estalviaria els impostos corresponents, que oscil·len entre el 19% i el 23% del guany obtingut. Però el dubte que hi havia fins al moment era si aquesta exempció es mantenia quan es compra una nova casa amb hipoteca.

Fins ara, per aplicar l’exempció per reinversió, resultava necessari, d’acord amb el criteri d’Hisenda i els tribunals, emprar tots els diners obtinguts de la venda de l’anterior habitatge en la compra del nou habitatge habitual. Per aquest motiu, l’import pres a préstec hipotecari no era considerat com a part de la reinversió realitzada.

En què consisteix aquest nou criteri d’exempció en l’IRPF per habitatge habitual?

En la sentència, el TS ha establert que la reinversió de la venda d’un immoble en un altre habitatge habitual mitjançant hipoteca també dóna dret a l’exempció de l’IRPF. Més concretament, li ha donat la raó a una contribuent anul·lant la liquidació que li va girar Hisenda al considerar l’Administració que únicament hi havia reinversió dels 32.000 € que va pagar en metàl·lic a l’hora de comprar el nou habitatge habitual.

Així doncs, el TS considera que per a l’aplicació de l’exempció en l’IRPF per reinversió en habitatge habitual no cal que s’utilitzi la totalitat dels diners obtinguts per la venda de l’anterior habitatge. Pel contrari, és possible utilitzar diners d’un préstec, ja sigui directament o per subrogació.

Així mateix, manifesta que Hisenda realitza “una interpretació del concepte de reinversió de naturalesa pràcticament física, entenent que es tracta d’un trasllat material d’un flux monetari d’un origen a un destí predeterminat, en lloc d’atendre el concepte econòmic d’inversió entenent que hi ha reinversió quan el nou actiu adquirit (l’habitatge habitual de destinació) iguala o supera el preu obtingut de l’alienació de l’actiu precedent (l’habitatge habitual d’origen).

En definitiva, el TS ha acabat declarant que ni la Llei ni el Reglament contenen una sola norma que validi l’actual criteri administratiu descrit. Això és degut ja que en la normativa no estableix que l’import de la reinversió s’ha d’entendre únicament per l’import desemborsat sense considerar l’import del finançament aliè utilitzat. Per tant, els requisits per a gaudir d’aquesta exempció en l’IRPF es compleixen sempre que es vengui un habitatge habitual per adquirir una nou, sent indiferent d’on provinguin els fons utilitzats per a tal adquisició.

Si en el passat vaig gaudir d’aquesta exempció sense tenir en compte les quantitats del préstec hipotecari com a import reinvertit, puc rectificar la meva declaració d’IRPF?

Efectivament, els contribuents que en el seu dia únicament van tenir en compte com a quantitats reinvertides les efectivament obtingudes de la venda, sense tenir en compte l’import del finançament obtingut per a aquesta finalitat, podrien sol·licitar la rectificació de la seva declaració d’IRPF i la devolució d’ingressos indeguts, sempre que no hagin passat els 4 anys de prescripció del dret a sol·licitar-ho.