Comprovacions de valors immobiliaris realitzades a Catalunya

Comprovacions de valors immobiliaris realitzades a Catalunya

El Tribunal Suprem posa en “jaque” moltes de les comprovacions de valors immobiliaris realitzades a Catalunya

El passat 3 de juny de 2020 el Tribunal Suprem va dictar sentència on hi reitera per tercera vegada el seu criteri, contrari al de l’Administració Tributària de Catalunya (nombre de recurs 4523/2017) respecte al valor que se li ha de donar a les Instruccions que publica cada any la Generalitat de Catalunya sobre la comprovació de valors. 

Aquestes Instruccions publicades, segons el criteri de l’administració autonòmica, van dirigides a les oficines liquidadores amb l’objectiu d’ordenar l’activitat de comprovació de valors immobiliaris i classificar-les en prioritàries o no prioritàries. Concretament, contenen una relació de coeficients multiplicadors per municipis i tipus d’immobles, per així comprovar si el valor declarat pel contribuent és un valor real o està per sota de la mateixa.

Així doncs, en els casos en que el contribuent declara un valor per sota del real segons aquests coeficients, les oficines liquidadores el classifiquen com a comprovació prioritària per obrir el corresponent procediment al contribuent. Les declaracions que s’ajusten al valor real, per contra, es classifiquen com a no prioritàries, però no vol dir que l’administració autonòmica no pugui obrir una comprovació de valors.  

Aquests coeficients multiplicadors són utilitzats pels ciutadans i, en general, pels operadors jurídics per a determinar el valor real de l’immoble i que les probabilitats que la liquidació tributària sigui comprovada siguin mínimes.  

Doncs bé, en aquest sentit el Tribunal Suprem ha tornat a assenyalar que aquests coeficients han de ser presos com un valor publicat per l’Administració Tributària i, en conseqüència, si es declara un valor atenint-se als paràmetres de la Instrucció, l’esmentada Administració no podrà comprovar-la degut a l’article 134.1 de la LGT. Així doncs, els assigna un valor vinculant als coeficients publicats en aquestes Instruccions, sobre el qual les oficines liquidadores no poden iniciar comprovacions de valors si les liquidacions dels contribuents s’ajusten a aquests valors reals.  

Aquesta sentència, al nostre parer, atorga seguretat jurídica als contribuents que presenten les seves liquidacions seguint les Instruccions publicades per la mateixa Generalitat de Catalunya, pel que és necessari dotar d’aquest valor vinculant a aquests coeficients publicats pels quals els contribuents obtenen el valor real dels immobles.