Estic en ERTO, com serà la meva declaració de la renda?

Estic en ERTO, com serà la meva declaració de la renda?

Ara que queda gairebé un mes per poder realitzar la declaració de la renda, parlarem del cas que se li presentarà a més d’un ciutadà a l’hora de realitzar la seva declaració.

Els Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO) han marcat sense dubtes la situació laboral de moltes persones durant l’any passat 2020 y ho seguiran fent durant part del present 2021.

La persona que estigui en ERTO, rep una prestació per desocupació que, a efectes tributaris, tindrà un impacte a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o de la renda anual.

El pagament rebut per la prestació en casos d’ERTO té la mateixa qualificació a efectes de l’IRPF que una retribució salarial comuna, es a dir, estan sotmeses a la mateixa tributació. A més, dites prestacions no estan incloses a les prestacions que la normativa de l’IRPF estableix com exemptes de tributació

Com ja sabem, la direcció General de Tributs ha establert el criteri de que en cas de que les persones treballadores afectades per un ERTO hagin percebut prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i d’una empresa, es troben en presencia de dos pagadors diferents, el que provoca que el seu resultat sigui:

  • Tenir l’obligació de presentar la declaració de la renda. Existeix l’obligació de presentar la declaració de la renda, entre d’altres, quan els nostres ingressos anuals superin els 22.000 euros si tenim un únic pagador, límit que baixa als 14.000 euros quan tenim dos o més pagadors i la suma del percebut d’aquests supera els 1.500 euros.
  • Realitzar l’aplicació de les retencions. Les ajudes públiques substitutives del salari, com son les prestacions per desocupació o per un ERTO, encara estan sotmeses a retenció en virtut de la normativa de l’IRPF, no acostumen a portar aplicada la retenció correcte en cada cas, sent en molts casos inexistent.

En el cas concret dels ERTO, el SEPE està seguint dos criteris diferents:

  • Retenció del 0%. En alguns casos, el SEPE no practica retencions a la prestació per desocupació, emparant-se en que els imports prevists de prestació, no arriba al mínim obligatori exigit per les normes tributaries per a l’aplicació de retenció.
  • Retenció del 2%. En altres casos, el SEPE practica la retenció mínima del 2 % a la prestació per desocupació, prevista per la normativa reglamentaria.

A més, ens trobem davant el fet de que a les prestacions per ERTO no els hi està sent aplicada o se’ls està aplicant una escassa retenció. Això suposarà en molts casos una desagradable sorpresa per el contribuent, ja que, al no haver ingressat retencions per les prestacions, tocarà pagar aquella part de l’impost que no s’ha avançat.

En conclusió, la prestació cobrada com a conseqüència d’estar en situació d’ERTO pot determinar que molts contribuents no obligats fins ara a presentar la declaració, ho hagin de fer al 2020 i 2021, i en molts casos generarà una desagradable sorpresa al sortir un import a pagar o menor import a tornar, com a conseqüència de la baixa o inexistent retenció practicada.

Per a més informació, no dubti en consultar-nos aquí!