Campanya renda i patrimoni 2022

Campanya renda i patrimoni 2022

06 abr.

Campanya renda i patrimoni 2022

Com cada any, des de Boldú Pla us volem informar de les principals novetats de la campanya de la Renda i Patrioni de l'exercici de 2022 així com les principals dades que cal tenir en compte per poder realitzar-la correctament. Aprofitem també per recordar que des del 2017 Hisenda no envia l'esborrany. S'haurà de sol·licitar exclusivament per via telemàtica (caldrà la vigència del DNI per obtenir-lo). Cal recordar que no és convenient que doni el vistiplau a l'esborrany i presenti la Renda sense haver fet l'estudi i el repàs adequat. Cal recordar que la responsabilitat sempre és del contribuent, encara que les dades que els consta a Hisenda estiguin incompletes o hi hagi algun error.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Per aquest 2022 la presentació s'haurà de realitzar entre l'11 d'abril i el 30 de juny, i el 23 de juny serà la data límit per domiciliar els imports a pagar. Us recomanem presentar la documentació necessària amb suficient antelació. Com a regla general, estaran obligats a declarar la renda del 2022 aquells contribuents que durant l'exercici hagin tingut:

Rendiments de la feina que superin els 22.000 euros durant l'any. El límit baixa a 14.000 euros si:
 • Els ingressos provenen de més d'un pagador i la suma del segon i la resta per ordre de la quantia supera els 1.500 euros
 • o Es reben pensions compensatòries d'un cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte que, en conjunt, superen els 1.600 euros anuals.

Rendes immobiliàries imputades , rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i, subvencions per l'adquisició d'un habitatge de protecció oficial o preu taxat, on el conjunt supera els 1.000 euros anuals.

No declararan si s'obtenen rendiments del treball, de capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, on el conjunt no superi els 1.000 euros anuals i les pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros. També s'inclouen en aquest grup els altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques.

PRINCIPALS NOVETATS RESPECTE A L'ANY ANTERIOR:

Impost de la Renda de les persones físiques:

 • Augment del tipus de gravamen de les rendes generals al 50% per a les rendes superiors a 300,00 euros.
 • El límit de la reducció per aportacions a sistemes de previsió social passa de 2.000 a 1.500 euros anuals, incrementant-se en 8.500 euros sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials.
 • Hi ha diverses deduccions per obres que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual o arrendat per utilitzar-lo com a habitatge, d'entre el 20%-40%, realitzat a partir d'octubre de 2021, acreditable mitjançant els corresponents certificats energètics.
 • Possibilitat de recuperar la deducció per maternitat per fills menors de 3 anys dels exercicis 2020 i 2021 si es va estar en situació de desocupació o en ERTE.
 • Possibilitat d'aplicar la deducció per maternitat per fills menors de 3 anys encara que s'hagi estat sense treballar durant el 2022.
 • Impost temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes:

 • Nou impost que gravarà de manera temporal (durant 2 anys) els patrimonis superiors a 3 milions d'euros. El tipus impositiu anirà de l'1,7% al 3,5%. Aquest impost pagat es deduirà a lhora de calcular la quota tributària de limpost sobre el Patrimoni.
 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

 • Renda 2021 (únicament si no la va realitzar a Bodlú Pla)
 • Confirmació de domicili actual. Si viviu de lloguer, necessitarem el DNI del propietari
 • DNI contribuent i membres de la unitat familiar i altres parents que visquin al domicili.
 • Estat civil i data de naixement.
 • Tipus d'unitat familiar (monoparental, amb fills a càrrec…)
 • Grau de minusvalidesa si fos el cas. Resolució de reconeixement del grau de discapacitat.
 • Certificats de rendiments del treball personal, pensions i altres.
 • Rendiments del capital mobiliari (rendiments de comptes bancaris, assegurances…). Cal si hi ha compravenda d'accions.
 • Rendiment d'activitats econòmiques, professionals, autònoms. Ingressos i despeses. Necessaris impostos presentats durant el 2022 (model 303, 130, 390…)
 • Documentació acreditativa de pagaments (hipoteca, rebuts de l'IBI, altres préstecs…). Qualsevol tipus de modificació de la hipoteca de la sol·licitud duna nova.
 • Justificant de compra i venda de béns immobles, accions, participacions i altres. En aquests casos, és convenient portar tota la documentació de la compra i de la venda.
 • Deduccions del lloguer, si escau, rebuts pagats i DNI propietari, data d'inici de l'arrendament i còpia del contracte de lloguer.
 • Imports de plans de pensions contractats durant el 2022.
 • Quotes abonades per afiliacions a sindicats ia col·legis professionals.
 • Rebuts d'indemnitzacions per extinció de relació laboral, justificant de despeses i certificats de subsidi d'atur si escau.
 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PATRIMONI

 • Certificat de saldos bancaris, valors, béns, deute públic a data 31/12/2022.
 • Rebuts de l'IBI dels immobles de propietat o valor de compra si aquest és superior al valor cadastral.
 • Deutes a 31/12/2022: hipoteques, préstecs, etc.
 • Béns a efectes d'activitats econòmiques (immobles i altres) valor comptable.