Facilitem suport per tirar endavant el teu projecte

Assessors i consultors des de 1979

Serveis jurídics

Equip d'advocats especialitzats en; dret administratiu, urbanístic, hereditari, immobiliari i de la construcció.

A Boldú Plà i Associats, oferim als nostres clients un àrea específica de serveis jurídics.

Aquest àrea permet donar als nostres clients d'altres sectors de l'empresa un servei global i un únic interlocutor per a agilitzar totes les seves gestions.

 • Dret Administratiu
  • Procediment administratiu general i Contenciós administratiu
  • Expropiacions
  • Contractació pública i assessorament a empreses concursants en processos de contractació pública
  • Responsabilitat Patrimonial de les Administracions
  • Dret local i assessorament a administracions públiques
  • Béns i serveis públics
  • Assessorament jurídic a empreses en matèria ambiental:
  • Intervenció en via administrativa i jurisdiccional
  • Expedients sancionadors per infraccions de la normativa
  • Reclamacions de danys i perjudicis per contaminació acústica, residus, sol i subsòl
 • Dret Hereditari
  • Acceptació i adjudicació de l'herència
  • Reclamació de llegítima
  • Obtenció del certificat de defunció, d'últimes voluntats i de la còpia autèntica del testament
  • Minimitzar l'impost de successions
  • Defuncions sense testament (Declaració d'hereus ab-intestat)
  • Donar liquiditat al patrimoni heredat
  • Reclamació judicial per acceptar l'herència (interrogatio in iure)
  • Experts en la negociació entre hereus
 • Dret immobiliari i de la construcció
  • Dret immobiliari i de la construcció:
    • Compravenda i permuta d’immobles i societats immobiliàries
    • Contracte d’arres, opcions de compra
    • Elevacions a públic de contractes privats i tramitació en el Registre de la Propietat
    • Contracte d’arrendament
    • Desnonaments i reclamació de rentes
    • Interdictes de recuperació de la possessió
    • Reclamació per danys, defectes de la construcció i responsabilitat dels agents de la construcció
    • Assessorament i gestió en compravenda internacional de béns immobles
  • Reclamació de quantitat i de danys
  • Accions de responsabilitat:
    • Responsabilitat contractual
    • Responsabilitat extra-contractual
    • Responsabilitat professional
  • Assessorament general en contractació
  • Assessorament a Comunitats i Associacions de propietaris
  • Obligacions i contractes
  • Dret Registral Notarial i Hipotecari:
    • Usdefruit i servituds
    • Expedients de major cabuda, immatriculació de finques, domini
    • Agrupació i segregació de finques
    • Actuacions en el Registre de la Propietat 
 • Dret penal públic
  • Contra el Medi Ambient
  • Contra el Patrimoni Històric
  • Delictes Urbanístics
  • Contra l'Ordenació del Territori
 • Dret Urbanístic
  • Gestió urbanística integral a tot tipus d’entitats col·laboradores (Juntes de Compensació, Entitats Urbanístiques de Conservació i Associacions Administratives de Cooperació)
  • Intervenció en l’Edificació i ús del sol
  • Assessorament a les Administracions Públiques
  • Redacció i tramitació de Planejament urbanístic general i derivat
  • Redacció i tramitació de Projectes d’Equidistribució (reparcel·lació per compensació i reparcel·lació econòmica)
  • Informes jurídics i assessorament sobre planejament urbanístic, desenvolupament execució d’àmbits.
  • Assessorament a Hotels, Hostals, Masies, Turisme i Oci en les seves relacions amb l’administració pública
  • Llicències urbanístiques i Disciplina urbanística
  • Convenis urbanístics