Novetats i notícies del sector

Assessors i consultors des de 1979

Blog

CAMPANYA RENDA I PATRIMONI 2018

21/03/2019

CAMPANYA RENDA I PATRIMONI 2018

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Des del 2 d’abril fins a l’1 de juliol. Sent el 26 de juny el dia límit per domiciliar els imports a pagar.

Com a regla general estaran obligats a declarar la renda del 2018, aquells contribuents que durant l’exercici anterior hagin  tingut:

 • Rendiments del treball que van superar els 22.000 euros a l'any. El límit baixa a 12.643 (com a novetat) si: els ingressos provenen de més d'un pagador, si la suma del segon i restants per ordre de quantia supera els 1.500 euros, o quan es reben pensions compensatòries d'un cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

 • Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés en compte, que en el seu conjunt, superen els 1.600 euros anuals.

 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i, subvencions per l’adquisició d’un habitatge protegit o preu taxat, on el conjunt supera els 1.000 euros anuals.

 • No de clararan si s’obté rendiments del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, on el conjunt no superi els 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros. Com a novetat, s’inclouen també, en aquest grup, els demés guanys patrimonials derivats d’ajudes 

LES MODIFICACIONS RESPECTE L’ANY ANTERIOR

Principals novetats: Impost de la Renda de les Persones Físiques

 • Augmenten els imports que reduiran els rendiments nets del treball, augmentant-se tanmateix la quantia per sota de la qual s’aplicarà la reducció.

 • El límit excloent de l’obligació de declarar en cas de percebre rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador, s’eleva a 14.000 euros, malgrat el règim transitori establert per l’any 2018, el qual serà de 12.643 euros, tal i com s’indicava anteriorment.

 • S'incrementa la deducció per maternitat a un màxim de 1.000€ addicionals per despeses de custodia a guardaries o centres d'educació infantil pels fills menors de 3 anys. Pel que fa a aquest increment, no serà possible l'abonament anticipat del mateix. Aquesta despa deduïble engloba la preinscripció i matrícula dels menors, l'assistència, en horari general o ampliat i els de l'alimentació. 

 • S’incrementa l’import de la deducció per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec fins a 600€ anuals per cada fill que formi part de la família nombrosa i excedeixi del nombre mínim de fills exigit per tal que la família hagi adquirit la condició de família nombrosa

 • La presentació per maternitat i paternitat està exempta, pel que no s’ha d’introduir a la declaració, d’acord amb la recent sentència del Tribunal Suprem.

 • Modificació de la tributació sobre els premis de determinades loteries i apostes. Per l’exercici 2018 estarà exempts de tributació els primers 10.000 euros, tributant per la resta, si el premi excedeix d’aquest import. Aquest import anirà augmentant en els pròxims anys.

Principal novetat: Impost sobre el Patrimoni

 • Es prorroga el restabliment d’aquest impost en 2017, encara que es mantindrà sense modificacions respecte a les disposicions anteriors.

 

Adjuntem la documentació necessària que cal tenir en compte per a la confecció de la declaració. Ho expliquem en el document PDF que veurá a continuació.

 

‹ Tornar al llistat

Categories