Novetats i notícies del sector

Assessors i consultors des de 1979

Blog

CAMPANYA RENDA I PATRIMONI 2016

05/04/2017

Com cada any des de Boldú Pla us volem enviar les principals novetats de la campanya de la Renda i Patrimoni de l’exercici 2016 així com les principals dades a tenir en compte.

Termini de presentació

Per aquest any, el període de presentació establert serà del 5 d’abril fins al 30 de juny. Sent el 26 de juny el dia límit per domiciliar els imports a pagar.

Com a regla general estaran obligats a declarar la renda del 2016, aquells contribuents que durant l’exercici anterior hagin tingut:

-          Rendiments del treball que van superar els 22.000 euros a l’any. El límit baixa a 12.000 si: els ingressos provenen de més d’un pagador, si la suma del segon i restants per ordre de quantia supera els 1.500 euros, o quan es reben pensions compensatòries d’un cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

-          Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés en compte, que en el seu conjunt, superen els 1.600 euros anuals.

-          Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i, subvencions per l'adquisició d'un habitatge protegit o preu taxat, on el conjunt supera els 1.000 euros anuals.

-          No declararan si s'obté rendiments del treball, de capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, on el conjunt no superi els 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

Les modificacions respecte l'any anterior, són:

Impost de la Renda de les personis físiques

Novetats

-          Per a la declaració d'aquest any les vendes dels drets de subscripció es declararan com a guany patrimonial. A més, aquest guany estarà sotmès a retenció.

-          S'eleva de 500 a 1.500 euros el límit de la despesa deduïble per als pagaments a mútues per a la cobertura de malalties. Aquestes quantitats podran correspondre a la cobertura del contribuent i la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisqui amb ell.

-          S'eleva a cinc punts percentuals els percentatges de deducció i els límits per a la deducció per donatius.

-          Es redueixen els tipus impositius:

BASE IMPOSABLE

2015

2015 (RD-L)

2016

FINS 12.450 EUROS

20%

19,50%

19%

12.450 - 20.200 EUROS

25%

24,50%

24%

20.200 - 34.000/35.200 EUROS

31%

30,50%

30%

34.000/35.200 - 60.000 EUROS

39%

38%

37%

DES DE 60.000 EUROS

47%

46%

45%

A tenir en compte

-          Contínua vigent la reducció del 60% dels rendiments immobiliaris destinats a habitatge.

-          Es considerarà activitat econòmica l'arrendament d'immobles quan es tingui una persona assalariada a jornada completa, desapareixent la necessitat del local.

-          Seguirem sense poder deduir la compra d'habitatge habitual en el nostre IRPF per a les compres efectuades a partir de l'1 de gener de 2013.

-          També podrà deduir-se la deducció per lloguer d'habitatge habitual per als contractes efectuats abans del 01 de gener de 2015. Existirà deducció si amb posterioritat al 01/01/2015 es realitza nou contracte d'arrendament el mateix arrendador i arrendatari sobre el mateix immoble.

-          Seguirà vigent la tributació dels premis de la loteria organitzats per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat i per als organismes o entitats de les Comunitats Autònomes, així com els sorteigs organitzats per la Creu Vermella i de les modalitats de jocs autoritzades en l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), exempts fins al 2013.

 

Per a més informació (patrimoni, documentació necessària, etc.) adjuntem circular campanya RENDA 2016.

‹ Tornar al llistat

Categories