Nota legal

Nota Legal

BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL , societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat a C / Aribau, 169 2º1ª - 08036 BARCELONA, és la titular de la base de dades.

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i li informem que té vostè dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant per escrit una sol·licitud a l'adreça VALÈNCIA 250 BAIXOS 2n - 08007 BARCELONA .

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme tasques bàsiques d'administració i docència. BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzades per < strong> BOLDU PLA i ASSOCIATS, SL i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.

Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant- BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Consentiment del remitent

Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. AVÍS I INFORMACIÓ LEGALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ.

El present avís i informació legals (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei del web d'Internet: Domini www.boldupla.com (des d'ara, el "La Web") que BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL posa a disposició dels usuaris d'Internet. BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. , amb domicili social a C / Aribau, 169 2º1ª - 08036 BARCELONA; amb CIF nombre B59023077 .

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (des d'ara, "l'Usuari") i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que aquell pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (des d'ara, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal . Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars .

Així mateix, la utilització de la Web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'Usuari per BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL que substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal.

2. OBJECTE.

A través del web, BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant, els "Serveis") posats a disposició per BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL per tercers.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

 • 3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web.
  La prestació dels Serveis, per part de BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. , té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant l'anterior, alguns dels Serveis subministrats per BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL o per tercers a través del web estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars .
 • 3.2. Registre d'Usuari.
  Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.
  No obstant això, BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. condiciona la utilització d'alguns dels Serveis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari. L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que el regulin.
 • 3.3. Veracitat de la informació.
  Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. o a tercers per la informació que faciliti.
 • 3.4. Menors d'edat.
  Per fer ús dels Serveis els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.
  La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als que accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d' especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.
 • 3.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis.
  L'Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
  A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de BOLDU PLA i ASSOCIATS, SL , d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).
  En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: amor
  • (a) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
  • (b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;
  • (c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • (d) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l'ordre públic;
  • (i) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;
  • (f) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
  • (g) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
  • (h) es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
  • (i) violi els secrets empresarials de tercers;
  • (j) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
  • (k) de qualsevol manera menyscabi el crèdit de BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. o de tercers;
  • (l) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
  • (m) constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
  • (n) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
  • (o) provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;
  • (p) contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. .
 • 3.6. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts.
  De conformitat amb el que disposa la clàusula 3.5, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris en la web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones , tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a no:
  • (a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; < / li>
  • (b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
  L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.
 • 3.7. Ús dels Serveis oferts a la web de conformitat amb la Política Anti-Spamming de BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L.El Usuari s'obliga a abstenir-se de:
  • (i) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment;
  • (ii) remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
  • (iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;
  • (iv) utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors; (V) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució.
  Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: barcelona@boldupla.com
 • 3.8. Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines de la web i als Serveis.
  Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Web (en endavant, el "Hiperenllaç") hauran de complir les condicions següents:
  • (a) l'Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del web, però no podrà reproduir-les de cap manera;
  • (b) no es crearà un frame sobre les pàgines web del Web;
  • (c) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL , els seus directius, els seus empleats, les pàgines web de la Web i els Serveis subministrats; < / li>
  • (d) no es declararà ni es donarà a entendre que BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç;
  • (i) excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL ; i
  • (f) la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
  L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL dels seus continguts o serveis.

4. NO LLICÈNCIA.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús o accés la Web i / o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la Web i dels Serveis.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.

 • 5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Web i dels Serveis
  • 5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat.

   BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels Serveis. BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL tampoc garanteix la utilitat de la Web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar la web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen la web o aquelles des de les quals es presten els Serveis.

   BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR A LA WEB I ALS SERVEIS, A LA FIABILITAT DEL WEB I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, A ELS ERRORS EN L'ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB DE LA WEB OA AQUELLES DES DE LES QUE DONEN ELS SERVEIS.

  • 5.1.2. Privadesa i seguretat en la utilització del web i dels Serveis.

   BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe , condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan de la Web i dels Serveis. BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DEL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L'ÚS QUE ELS USUARIS FAN DE LA Web I DELS SERVEIS.

 • 5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts.

  • 5.2.1. Qualitat.
   BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA PRESÈNCIA DE VIRUS OA LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.
  • 5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.
   BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts. BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A:
   (A) L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;
   (B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L'HONOR, a la intimitat personal i familiar ia la IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;
   (C) LA REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;
   (D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS;
   (I) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES CONTINGUTS;
   (F) L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS A TRAVÉS O AMB MOTIU DE L'ACCÉS ALS CONTINGUTS;
   (G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ O D'RESTA TRANSMESOS O LLOCS A DISPOSICIÓ, REBUTS, OBTINGUTS O Als QUALS ACCEDIU A TRAVÉS DEL WEB O DELS SERVEIS .
  • 5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.
   BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.
 • 5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del web

  • 5.3.1. Qualitat.
   BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els serveis prestats per tercers a través del web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA PRESÈNCIA DE VIRUS OA LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS LESIUS ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.
  • 5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.
   BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del web. BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A:
   (A) L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;
   (B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L'HONOR, a la intimitat personal i familiar ia la IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;
   (C) LA REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;
   (D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESSIBLES MITJANÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;
   (I) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;
   (F) L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS EN RELACIÓ AMB O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL WEB;
   (G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB.
 • 5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora del web.

  La web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (com ara, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers (en endavant, "Llocs enllaçats"). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca a la web té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet.

  Els resultats d'eines de recerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, de manera que BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d'Internet els continguts puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En el cas que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la recerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l'enllaç pot posar en marxa el procediment previst en la clàusula setena del present Avís legal.

  BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

  BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE PUGUIN DEURE'S A:

  • (A) EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS;
  • (B) EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS;
  • (C) LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS;
  • (D) LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS, EN ELS MATEIXOS TERMES I AMB EL MATEIX ABAST A LA CONDICIÓ GENERAL 5.2 I 5.3 RESPECTE DELS CONTINGUTS I DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB.
 • 5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Web, dels Serveis i dels Continguts pels Usuaris.

  BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, si escau, amb les condicions particulars que resultin de aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

  BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I / O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE SI MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D'UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DEL WEB.

6. Protecció de dades personals.

Per a utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. certes dades de caràcter personal (en endavant, les "Dades Personals"). BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats, així com sota les condicions definides, en la seva Política de Privacitat publicada en la URL: Domini www.boldupla.com

BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la Web, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL , sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.

Les cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web del Web poden ser servides per BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL , en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des els servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de BOLDU PLA i ASSOCIATS, SL (com per exemple, les cookies que s'empren per servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l'Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, l'Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C" (o la unitat de disc corresponent "/ Windows / cookies") per conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER il·lícit.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través de la Web, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.). o altres drets, haurà d'enviar una notificació a < strong> BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL en la qual es continguin els següents extrems:

 • (a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 • (b) especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme a la web i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web ;
 • (c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat;
 • (d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta;
 • (i) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

8. NOTIFICACIONS.

Totes les notificacions i comunicacions (en endavant, les "Notificacions") per part de l'Usuari a BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es dirigeixin al Servei d' atenció a l'Usuari d'alguna de les següents formes:

 • (a) Enviament per correu postal a la següent adreça C / Aribau, 169 2º1ª - 08036 BARCELONA;
 • (b) Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon: 934.871.200
 • (c) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: barcelona@boldupla.com Totes les Notificacions per part de BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL a l'Usuari es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin d'alguna de les següents maneres:
  • (1) Enviament per correu postal al domicili de l'Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. ;
  • (2) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l'Usuari disposa o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. presti a l'Usuari;
  • (3) Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon de l'Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. ;
  • (4) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part de BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. a l'Usuari.

En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades ia través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL tots els canvis relatius a les dades de notificació.

9. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS.

BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal.

10. DURADA I ACABAMENT.

La prestació del servei del Web té en principi una durada indefinida. BOLDU PLA I ASSOCIATS, SL , però, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Web i / o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que es s'hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, BOLDU PLA I ASSOCIATS, S.L. advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la prestació del servei del Web i dels altres Serveis. 11. LEGISLACIÓ APLICABLE. El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.