Aproven el projecte de Llei per a la reforma de les pensions!

Aproven el projecte de Llei per a la reforma de les pensions!

El Govern, juntament amb els agents socials, van tancar a finals de juny de 2021 un principi d’acord per a la reforma de les pensions.

Els principis d’acord per a la reforma de les pensions es basen en:

Derogació del factor de sostenibilitat

El factor de sostenibilitat és un mecanisme d’ajustament automàtic d’alguns paràmetres de les pensions com poden ser l’edat de jubilació, els anys de cotització necessaris o l’import inicial de la pensió. Tot això, en relació amb l’esperança de vida de la població.

A més, la LGSS revisarà els paràmetres en funció de l’esperança de vida que tingui la població a l’any 2027.

La nova reforma suposaria la seva derogació de forma que les pensions tornarien a revalorar-se amb la inflació i planteja incentius per accelerar l’edat real de jubilació a la legal.

Es vincularà la revaloració anual de les pensions amb la variació interanual mitja de l’IPC dels 12 mesos anteriors a desembre de l’any anterior

En cas que l’IPC fos negatiu, les prestacions no es reduirien, sinó que es mantindrien igual.

La nova norma fixarà una nova estabilitat de revaloració de les pensions. El nou mecanisme preveu que l’1 de gener de cada any s’incrementaran les pensions d’acord amb la inflació mitja anual registrada a l’exercici anterior.

Apropar l’edat real de jubilació a l’efectiva

L’objectiu seria penalitzar la jubilació per cada mes que s’avanci sobre l’edat ordinària. Aquests percentatges de penalització anirien entre un 2,81% i un 21%.

Aquesta mesura suposaria una nova regulació de la jubilació anticipada, demorada, activa i forçosa.  Respecte a la jubilació anticipada voluntària, els coeficients passen a ser mensuals per donar més flexibilitat als futurs pensionistes i fomentar el desplaçament voluntari de l’edat d’accés a la jubilació, amb un tractament més favorable a les carreres de cotització més llargues.

A més, els coeficients reductors relacionats amb l’avançament de l’edat de jubilació s’aplicarà sobre l’import de la pensió i no sobre la base reguladora d’aquesta, com fins ara.

Jubilació anticipada involuntària

Pel que fa a aquest tipus de jubilació, es milloren dos aspectes:

  • S’estableixen coeficients mensuals en comptes de trimestrals
  • En relació amb els dos anys immediatament anteriors a l’edat de jubilació ordinària, s’apliquen en la determinació de la pensió de jubilació anticipada involuntària els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària en aquells suposats en els quals el nou coeficient sigui més favorable que el fins ara vigent.

Bonificació per cada any que s’endarrereixi la jubilació

A l’actualitat, quan s’accedeix a la pensió de jubilació a una edat superior a la legalment establerta, sempre que en arribar a aquesta edat s’hagués reunit el període mínim de cotització establert, es reconeixerà a l’interessat un percentatge addicional per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir l’edat i la del fet causant de la pensió, quantitat que anirà en funció dels anys cotitzats acreditats a la primera de les dates indicades segons escala.

A la mateixa vegada que la penalització a la jubilació anticipada, l’acord fixaria la possibilitat de:

  • Bonificació de fins al 4% en el pagament de la pensió per cada any que s’endarrereixi sobre l’edat ordinària.
  • Una quantitat alçada en funció de la quantitat de la pensió i gratificant les carreres laborals més llargues.
  • Una combinació de les dues opcions.

Jubilació forçosa

El projecte de Llei estableix que els convenis col·lectius no podran fixar clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball del treballador pel compliment d’una edat inferior als 68 anys.

Amb l’objectiu d’afavorir la permanència dels treballadors de més edat en el mercat de treball, s’estableix una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal d’aquells treballadors que haguessin complert l’edat de 62 anys.