Ajornament de quotes a la Seguretat Social per a empreses i autònoms

Ajornament de quotes a la Seguretat Social per a empreses i autònoms

La Disposició Final 43 de la Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 regula que les empreses i els treballadors autònoms que es trobin al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social. S’aplicarà un interès del 0,5%.

Qui pot sol·licitar-ho?

L’empresari (persona física o jurídica) o el treballador autònom, en nom propi o mitjançant el seu representant o la seva autoritzat RED, sempre que no presenti deute amb anterioritat als períodes afectats per la mesura, ni tingui un ajornament anterior vigent.

Quines quotes són susceptibles d’ajornament?

En el cas de les empreses: Les quotes amb la Seguretat Social -i per conceptes de recaptació conjunta- la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021.

En el cas dels treballadors i treballadores per compte propi: Les quotes meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de gener a març de 2021.

Quin és el termini per presentar sol·licitud?

S’ha de sol·licitar dins dels 10 primers dies naturals del mes de gener, febrer i març de 2021, respecte de les quotes que tinguin un termini reglamentari d’ingrés corresponent amb els citats mesos.

On i com se sol·licita?

Haurà de presentar la sol·licitud emplenant el corresponent formulari a la seva disposició en el Registre Electrònic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. Caldrà utilitzar qualsevol dels sistemes d’identificació electrònica (Certificat digital o Cl@ve).

Quin tipus d’interès comporta l’ajornament?

Es tracta d’un interès molt reduït del 0,5%. Aquest tipus d’interès és set vegades inferior al que normalment s’estableix.

Quina serà la meva situació una vegada sol·liciti l’ajornament?

Des del moment de la sol·licitud, l’empresa o treballador autònom serà considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social pels mesos l’ajornament dels quals se sol·licita, fins que es dicti la corresponent resolució.

Quin és el termini d’amortització?

En la concessió de l’ajornament s’atorgarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, amb un màxim de 12 mensualitats, a comptar des del mes següent al qual s’hagi dictat la resolució.

He d’esperar una resolució per a cada mes de sol·licitud?

Qualsevol sol·licitud d’ajornament sota l’emparament d’aquesta norma, sigui d’un mes o de diversos mesos, serà objecte d’una única resolució finalitzat l’últim dels 3 mesos ajornables.