Afectació de l’ERTE al IRPF i altres novetats

Afectació de l’ERTE al IRPF i altres novetats

A. El passat 1 de maig va entrar en vigor les següents modificacions:

Impost sobre Successions i Donacions

1. S’introdueixen nous coeficients multiplicadors sobre la quota integra resultant de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la base liquidable en relació al grup de parentiu I i II ( descendents, ascendents i cònjuges) . S’aplicarà un coeficient o un altre depenent del patrimoni preexistent del contribuent (hereus, legataris…). Així doncs, a partir de l’1 de maig els contribuents cridats a liquidar l’impost de successions hauran de posar de manifest el seu patrimoni personal amb la finalitat d’aplicar un coeficient o un altre que va des del 1,0000 al 1,200.

2. S’estableix la incompatibilitat entre l’aplicació de la bonificació i reduccions contemplades en la Llei sobre l’Impost de Successions i Donacions en relació al grup de parentiu I i II ( descendents, ascendents i cònjuge). Recordem que fins ara si s’aplicava alguna d’aquestes reduccions la bonificació es reduïa a la meitat.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

3- S’introdueix un tipus de gravamen reduït del 5% per a famílies monoparentals per l’adquisició d’un immoble destinat a ser el seu habitatge habitual. Recordar que el tipus general és del 10%.4- S’estableix una bonificació del 100% sobre la quota en l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats en les escriptures de constitució d’arres penitencials, a més d’aplicar-se la mateixa sobre els documents notarials on es formalitzi la cancel·lació d’aquestes arres.

B. Com afectarà la percepció de les prestacions per desocupació ( ERTEs) i les prestacions extraordinàries per cessament en l’activitat ?

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques5- Aquestes prestacions s’hauran de declarar en la renda del pròxim any, en tant es tracta d’un ingrés equiparable al salarial, el mateix que ocorre amb el subsidi de desocupació o les pensions de qualsevol tipus. De moment no es planteja cap mena d’exempció sobre aquestes rendes.


6- En tant, l’Estat es el pagador d’aquestes prestacions, el contribuent tindrà com a mínim dos pagadors ( estat i com a assalariat o de l’activitat). En conseqüència pot incidir en l’obligació del contribuent a declarar l’any vinent quan de no haver percebut la prestació no tènia l’obligació de declarar per no superar els 22.000 euros anuals. Això és així, si en el present any s’han ingressat més de 14.000 euros anuals de més d’un pagador sempre que el rebut del segon i els següents en quantia supera els 1.500 euros anuals.


Exemple: És a dir, que algú que cobra 1.400 euros d’un ERTE i 12.599 d’un sol pagador no té l’obligació de presentar declaració d’IRPF. Com tampoc està obligat a fer-ho un autònom que ingressa 1.490 euros del cessament i 12.500 euros de la seva activitat professional. Per contra, sí que haurien de fer-ho quan les prestacions superin els 1.500 euros i la suma d’aquestes i els cobraments habituals superin els 14.000 euros.